Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-03-25 15:12:53

№ 20200317dYNb1738943

Описание:

Настоящата обществена поръчка се състои от 8 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Стерилни / нестерилни медицински изделия - операционен блок“,съгласно номенклатури от 1 до 36 от Техническа спецификация – Приложение №1 от Документацията за участие.

Обособена позиция № 2 – Медицински изделия - чиста стая"“съгласно  номенклатури от 37 до 42 от Техническа спецификация – Приложение №1 от Документацията за участие.

Обособена позиция № 3 – Медицински изделия –химиотерапия“съгласно номенклатури от 43 до 68.3 от Техническа спецификация – Приложение №1 от Документацията за участие.

Обособена позиция № 4 – „Медицински изделия -  електрохирургия“съгласно номенклатури: 69 до 110 от Техническа спецификация – Приложение №1 от Документацията за участие.

Обособена позиция № 5: Медицински изделия - лъчелечение“съгласно номенклатури: 111 до 131.2 от Техническа спецификация – Приложение №1 от Документацията за участие.

Обособена позиция № 6: Медицински изделия нуклеарна медицинасъгласно номенклатури: 132 до 133 от Техническа спецификация – Приложение №1 от Документацията за участие.

Обособена позиция № 7: „Медицински изделия включени с определена пределна цена в списък с медицински изделия по групи, които нзок заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която нзок заплаща“съгласно  номенклатури: 134 до 138 от Техническа спецификация – Приложение №1 от Документацията за участие.

 

 Обособена позиция №8  „Медицински изделия - Брахитерапия“, съгласно  номенклатури: 126 до 138 от Техническа спецификация – Приложение №1 от Документацията за участие.

 

Документи14472020251503_решение- ЗЛД.pdf
14592020251503_обявление ЗЛД.pdf
15142020251503_документация- ЗЛД.pdf
18392020251503_проект на договор.pdf
19152020251503_ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf
21282020251503_ЕЕДОП.zip
21382020251503_ОБРАЗЦИ НА ТЕХНИЧЕСКИ И ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.rar
23052020251503_Опис на представените документи.docx
29332020251503_предложение за изпълнение.docxДоговор

Дата: 2020-10-01 15:30:00 Описание:


Документи32052020011510_Евромед Д4-87 ЗЛД на осн. чл.36а,т.3 от ЗОП.pdf
2020-10-01 15:30:00

Обявления за възложена поръчка

Дата: 2020-10-01 15:24:00 Описание:


Документи26402020011510_Обявление за възложена позиция Евромед ЗЛД.pdf
26522020011510_Обявление за въз.поз. Софарма ЗЛД.pdf
2020-10-01 15:24:00

Обявления възложена поръчка

Дата: 2020-09-18 13:06:00 Описание:


Документи08082020181309_Обявление за въз.поз. Софарма ЗЛД.pdf
08252020181309_Обявление за възложени позиции 13 бр. ЗЛД на осн.чл.36а от ЗОП.pdf
2020-09-18 13:06:00

Договор ЗЛД

Дата: 2020-09-18 12:56:00 Описание:


Документи58462020181209_Софарма.pdf
2020-09-18 12:56:00

Договори

Дата: 2020-09-16 16:10:00 Описание:


Документи54042020181209_4-71 19-08-2020г РСР ЗЛД.pdf
54092020181209_4-71 19-08-2020г РСР Приложения 2 ЗЛД.pdf
54192020181209_Агарта- ЦМ ЗЛД.pdf
54232020181209_Агарта- ЦМ Приложения ЗЛД.pdf
54362020181209_4-72 24-08-2020г Вега Медикал ЗЛД.pdf
54412020181209_4-72 24-08-2020г Вега Медикал Приложения ЗЛД.pdf
54512020181209_4-74 от 27-08-2020 Медицинска Техника Инженеринг ЗЛД.pdf
55002020181209_Д4-73 от 27-08-2020 МИЕРИ ЗЛД.pdf
55082020181209_СОФИНПРОМПРОДУКТ- ГРОЗДАНОВ ЗЛД.pdf
55182020181209_Фьоникс_Фарма ЗЛД.pdf
55272020181209_Д4-76 27-08-2020г Юнимедика ЗЛД.pdf
55352020181209_ББраунМедикъл-ЗЛД.pdf
55422020181209_ЕРГИН ЕООД - ЗЛД.pdf
56182020181209_Инфомед ЕООД - ЗЛД.pdf
56252020181209_КА-М Медикъл - ЗЛД.pdf
56522020181209_СЪРДЖИМЕД ЕООД - ЗЛД.pdf
2020-09-16 16:10:00

Решение за изменение

Дата: 2020-08-17 14:07:00 Описание

Решение за изменение № З-139#3/17.08.2020г. 


Документи09332020171408_Решение за изменение 17.08.2020 ЗЛД.pdf
2020-08-17 14:07:00

Решение за изменение

Дата: 2020-08-10 15:52:00 Описание:


Документи54032020101508_Решение за изменение 10.08.2020 ЗЛД.pdf
2020-08-10 15:52:00

Решение за изменение

Дата: 2020-08-04 11:16:00 Описание:


Документи17402020041108_Решение за изменение 04.08.20г. ЗЛД.pdf
2020-08-04 11:16:00

Решение за избор на изпълнител

Дата: 2020-07-29 08:41:00 Описание:


Документи42192020290807_Решение за избор на изпълнител.pdf
2020-07-29 08:41:00

Доклад от работата на комисията

Дата: 2020-07-29 08:40:00 Описание:


Документи41222020290807_Доклад с приложени протоколи.pdf
2020-07-29 08:40:00

Съобщение - отваряне на ценови оферти

Дата: 2020-06-01 09:49:00 Описание:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от

                  Комисията,  назначена със Заповед № 3-86/28.04.2020г, наИзпълнителния директор на “УСБАЛ по онкология”ЕАД

            За провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет:„Периодично повтарящи се доставки на специфичен медицински консуматив за нуждите на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД за срок от 24 месеца“, открита с Решение № З-72/23.03.2020 г. на Изпълнителния директор на УСБАЛО ЕАД, публикувано в РОП на АОП с ID № 967361 от дата 23.03.2020г. и Обявление за обществена поръчка, публикувано в РОП на АОП с ID № 967362 от дата 23.03.2020г. и УНП № 00546-2020-0005, в ОВ на ЕС с референтен номер: №2020/S 060-143340от 25.03.2020 г.,

            На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че заседанието на комисията по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в горепосочената процедура, ще се състоина 04.06.2020г. от 08:30 часа, вадминистративната сградата на  “УСБАЛ по онкология” ЕАД, находяща се на адрес: гр. София, ул.„Пловдивско поле“ №6, ет.6, учебна зала.

 

            На заседанието по отваряне и оповестяване на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители и на средствата за масово осведомяване.


Документи51152020010906_цени ЗЛД.pdf
2020-06-01 09:49:00

Протокол №1/21.05.2020г.

Дата: 2020-05-21 15:58:00 Описание:


Документи59172020211505_Протокол №1 ЗЛД.pdf
2020-05-21 15:58:00

Отговор на въпрос

Дата: 2020-04-13 11:26:00 Описание:


Документи29352020131104_Разяснение №1 - ЗЛД.pdf
2020-04-13 11:26:00

 

Scroll to top