Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-02-10 14:53:37

№ 20200210wxlp1718075

 

 

56302020101402_Обявление на поръчката.pdf
56402020101402_Решение за откриване на процедура.pdf
56472020101402_Образец № 1 - Оферта.docx
56532020101402_Образец № 2 - Опис на представените документи.docx
57012020101402_Образец № 3 - ЕЕДОП.zip
57092020101402_Образец № 4 - Техническо предложение.docx
57162020101402_Образец № 5 - Уведомление лични данни.docx
57262020101402_Образец № 6 - Декларация, чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx
57322020101402_Образец № 7 - Декларация, чл. 102 ЗОП.docx
57402020101402_Образец № 8 - Ценово предложение.docx
57472020101402_Образец на Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от ЗМИП.docx
58012020101402_Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.docx
58102020101402_Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.docx
58502020101402_Приложение № 1 - Техническа спецификация.xlsx
58562020101402_Приложение № 2 - Остойностена Техническа спецификация.xlsx
59032020101402_Приложение № 3 - Проект на договор.docx
21092020111002_Документация за участие.pdf

 


Обявление

Споразумение към договор

2021-06-08 15:49:49

Договор

Дата: 2020-06-30 15:05:00 Описание:


Документи09152020301506_Д6-12 от 01.06.2020г ЗЛД на осн.чл.36а, от ЗОП.pdf
2020-06-30 15:05:00

Обявление за възложена поръчка

Дата: 2020-06-30 15:04:00 Описание:


Документи05002020301506_Обявление за възложена поръчка ЗЛД на осн.чл.36а, от ЗОП.pdf
2020-06-30 15:04:00

Протокол по чл. 181 от ЗОП

Дата: 2020-04-27 16:14:00 Описание:


Документи18142020271604_Протокол чл.181 ЗОП ЗЛД.pdf
2020-04-27 16:14:00

РешениеЗ-84 от 27.04.2020г.

Дата: 2020-04-27 16:12:00 Описание:


Документи29422020271604_Решение З-84 от 27.04.2020 ЗЛД.pdf
2020-04-27 16:12:00

Писмо

Дата: 2020-04-27 16:12:00 Описание:


Документи16352020271604_Писмо Решение З-84 от 27.04.2020г. ЗЛД.pdf
2020-04-27 16:12:00

Протокол 3

Дата: 2020-04-27 16:08:00 Описание:


Документи12092020271604_Протокол 3 ЗЛД.pdf
2020-04-27 16:08:00

Протокол 2

Дата: 2020-04-27 16:07:00 Описание:


Документи11332020271604_Протокол 2 ЗЛД чл.36а от ЗОП.pdf
2020-04-27 16:07:00

Съобщение - отваряне на ценови оферти

Дата: 2020-04-21 10:59:00 Описание:


Документи02522020211104_съобщение- отваряне на цени.pdf
2020-04-21 10:59:00

Описание: Документи

Scroll to top