Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-01-06 09:10:00

№ 20200103MIws1690354

 

 

Допълнително споразумение ЗЛД

Дата:2021-06-09

2021-06-09

Обявление за изменение

Дата:2021-04-09

2021-04-09

Договор

Дата: 2020-03-27 09:15:00 Описание:


Документи16502020270903_Договор ЗЛД по чл 36а,ал.3 от ЗОП.pdf
17052020270903_Ценово предложение ЗЛД по чл 36а,ал.3 от ЗОП.pdf
17132020270903_Тех.предложение ЗЛД по чл 36а,ал.3 от ЗОП.pdf
17412020270903_Приложение № 1 - Техническа спецификация.docx
2020-03-27 09:15:00

Доклад

Дата: 2020-02-21 10:40:00

Документи45582020211002_Доклад.pdf

2020-02-21 10:40:00

Решение за избор на изпълнител

Дата: 2020-02-21 10:40:00

Документи46322020211002_Решение за избор на изпълнител.pdf

2020-02-21 10:40:00

Протокол № 3

Дата: 2020-02-21 10:39:00

Документи45282020211002_Протокол № 3.pdf

2020-02-21 10:39:00

Протокол № 2

Дата: 2020-02-17 11:36:00

Документи41382020171102_Протокол № 2.pdf

2020-02-17 11:36:00

Съобщение - отваряне на цени

Дата: 2020-02-17 11:36:00

Документи42232020171102_Съобщение - отваряне на цени.pdf

2020-02-17 11:36:00

Протокол № 1

Дата: 2020-02-13 14:51:00

Документи58002020131402_Протокол № 1.pdf

2020-02-13 14:51:00

Допълнителна информация

Дата: 2020-02-04 09:01:00

Документи06092020040902_Допълнителна информация.pdf

2020-02-04 09:01:00

Образец № 1 - Оферта

Дата: 2020-01-07 09:45:00

Документи30442020081001_Образец № 1 - Оферта.docx

2020-01-07 09:45:00

Образец № 2 - Опис на представените документи

Дата: 2020-01-07 09:45:00

Документи31442020081001_Образец № 2 - Опис на представените документи.docx

2020-01-07 09:45:00

Образец № 3 - ЕЕДОП

Дата: 2020-01-07 09:45:00

Документи32352020081001_Образец № 3 - ЕЕДОП.zip

2020-01-07 09:45:00

Образец № 4 - Техническо предложение

Дата: 2020-01-07 09:45:00

Документи06062020031602_Образец № 4 - Техническо предложение.docx

2020-01-07 09:45:00

Образец № 4.1. - Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя

Дата: 2020-01-07 09:45:00

Документи33472020081101_Образец № 4.1. - Техническо предложение за изпълнение на поръчката.xlsx

2020-01-07 09:45:00

Образец № 5 - Уведомление - лични данни

Дата: 2020-01-07 09:45:00

Документи36022020081001_Образец № 5 - Уведомление лични данни.docx

2020-01-07 09:45:00

Образец № 6 - Ценово предложение

Дата: 2020-01-07 09:45:00

Документи36492020081001_Образец № 6 - Ценово предложение.xlsx

2020-01-07 09:45:00

Образец на Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от ЗМИП

Дата: 2020-01-07 09:45:00

Документи38202020081001_Образец на Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от ЗМИП.docx

2020-01-07 09:45:00

Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП

Дата: 2020-01-07 09:45:00

Документи38532020081001_Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.docx

2020-01-07 09:45:00

Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Дата: 2020-01-07 09:45:00

Документи39202020081001_Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.docx

2020-01-07 09:45:00

Приложение № 1 - Техническа спецификация

Дата: 2020-01-07 09:45:00

Документи40382020081001_Приложение № 1 - Техническа спецификация.docx

2020-01-07 09:45:00

Приложение № 2 - Остойностена Техническа спецификация

Дата: 2020-01-07 09:45:00

Документи43532020081001_Приложение № 2 - Остойностена Техническа спецификация.xlsx

2020-01-07 09:45:00

Приложение № 3 - Проект на договор

Дата: 2020-01-07 09:45:00

Документи44592020081001_Приложение № 3 - Проект на договор.docx

2020-01-07 09:45:00

Документация за участие

Дата: 2020-01-07 09:20:00

Документи29422020081101_Документация за участие.pdf

2020-01-07 09:20:00

Решение за откриване на процедура

Дата: 2020-01-06 10:50:00

Документи14352020070801_Решение за откриване на процедура.pdf

2020-01-06 10:50:00

Обявление за поръчка

Дата: 2020-01-06 10:50:00

Документи15182020070801_Обявление за поръчка.pdf

2020-01-06 10:50:00

Описание:

Scroll to top