Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-01-31 13:12:01

№ 20190131iCXr1438697

 

Предметътна обществената поръчка включва периодично повтарящи се услуги  по изпиране,изкърпване, дезинфенкция, изсушаване, гладене, опаковане и транспорт на болнично постелъчнои операционнобельо и работно облекло за медицинския персонал за нуждите на „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД“по видове, единична мярка, количества и технически характеристики на номенклатурите съгласно Техническа спецификация - Приложение № 1,неразделна част от  настоящата документация за събиране на оферти с обява, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договорза услуги при най-благоприятни за „УСБАЛ по онкология“ ЕАДусловия за срок от 12 месеца.

 
 

08222019311401_espd-request.zip
13142019311401_Обява2.pdf
13222019311401_Документация с ТС2.pdf
13302019311401_образци 2019.rtfДоговор Д6-4 / 26.02.2019г.

Документи29332019271306_Договор СПК заличен.pdf

2019-02-28 10:05:00

Протокол от работата на Комисията

Документи06212019121602_Протокол Пране.pdf

2019-02-12 15:50:00

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Документи04172019081002_Информация за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf

2019-02-08 10:00:00

Описание: Документи

Scroll to top