Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-12-04 16:57:52

№ 20181204wLfK1407894

Описание:

 

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на изделия от хартия за санитарна употреба, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и, при най-благоприятни за „УСБАЛ по Онкология” ЕАД условия.

 
 

Документи59042018041612_ЕЕДОП хартиени изделия.zip
59092018041612_Образец 1 Техническо предложение.docx
59142018041612_Образец 2 Хартия -Таблица за съответствие с Техническа спецификация.xlsx
59222018041612_Образец 3 Ценово предложение.docx
59272018041612_Образец 4 Хартия - Таблица за остойностена ТС.xlsx
59332018041612_Образец 5 Декларация за конфиденциалност по чл.102отЗОП.docx
59482018041612_Образец 8 Декларация за преференциален данъчен режим.docx
59522018041612_Образец 9 Декларация чл.101отЗОП за свързани лица.docx
00002018041712_Образец 10 Декларация чл.54 ал.1 и чл.55 ал. от ЗОП.docx
00052018041712_Образец 11 Декларация чл.54 ал.2 от ЗОП за задължени лица.docx
00092018041712_Образец А Заявление за участие - ЕЕДОП.docx
00162018041712_Образец Б Протокол мостри.docx
00222018041712_Приложение 1 Таблица Техническа спецификация Хартиени изделия.xlsx
00292018041712_Проекто_хартия.docx
00362018041712_хартия обява.pdf
00462018041712_хартия.pdfДоговор

Документи01332019081403_Договор.pdf

2019-02-14 13:30:00

Протокол 1

Документи55182019251501_Протокол 1 за доставки на хартия 2018.pdf

2018-12-20 16:45:00

Отговор на въпрос

Документи00402018121412_отговор на въпрос.pdf

2018-12-11 16:25:00

 

Scroll to top