Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-12-04 16:54:19

№ 20181204ZUIA1395132

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на перилни и почистващи препарати, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и, при най-благоприятни за „УСБАЛ по Онкология” ЕАД условия.

 

Документи55242018041612_EEDOP Почистващи препарати и материали.zip
55312018041612_Образец 1 Техническо предложение.docx
55352018041612_Образец 2 Таблица за съответствие с Техническа спецификация.xlsx
55382018041612_Образец 3 Ценово предложение.docx
55422018041612_Образец 4 Перилни и почистващи - Таблица за остойностена ТС.xlsx
55512018041612_Образец 5 Декларация за конфиденциалност по чл.102отЗОП.docx
55592018041612_Образец 8 Декларация за преференциален данъчен режим.docx
56052018041612_Образец 9 Декларация чл.101отЗОП за свързани лица.docx
56162018041612_Образец 10 Декларация чл.54 ал.1 и чл.55 ал. от ЗОП.docx
56242018041612_Образец 11 Декларация чл.54 ал.2 от ЗОП.docx
56322018041612_Образец А Заявление за участие - ЕЕДОП.docx
56422018041612_Образец Б Протокол мостри.docx
56492018041612_перилни обява.pdf
56552018041612_перилни.pdf
57152018041612_Приложение 1 Перилни и почистващи - Таблица Техническа спецификация.xlsx
57212018041612_Проекто_почистващи.docxДоговор Д4-29

Документи

51382019281606_Договор ИПК 1 част заличен.pdf
51562019281606_Договор ИПК 2част заличен.pdf
52142019281606_Договор ИПК 3 част заличен.pdf

2019-03-25 10:10:00

Договор Д5-2/11.02.2019

Документи

03072019281606_Договор Панда заличен 1 част.pdf
03142019281606_Договор Панда заличен 2 част.pdf

2019-02-20 14:15:00

Протокол 1

Документи

25142019161401_Протокол 1 перилни.pdf

2019-01-16 14:20:00

 

Scroll to top