Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-12-04 16:49:49

№ 20181204gRYo1418136

 

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на чували, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и, при най-благоприятни за „УСБАЛ по Онкология” ЕАД условия.

 
 

51542018041612_ЕЕДОП доставки на чували.zip
52002018041612_Образец 1 Техническо предложение.docx
52072018041612_Образец 2 Чували -Таблица за съответствие с Техническа спецификация.xlsx
52182018041612_Образец 3 Ценово предложение.docx
52232018041612_Образец 4 Чували - Таблица за остойностена ТС.xlsx
52282018041612_Образец 5 Декларация за конфиденциалност по чл.102отЗОП.docx
52352018041612_Образец 8 Декларация за преференциален данъчен режим.docx
52422018041612_Образец 9 Декларация чл.101отЗОП за свързани лица.docx
52452018041612_Образец 10 Декларация чл.54 ал.1 и чл.55 ал. от ЗОП.docx
52492018041612_Образец 11 Декларация задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.docx
52582018041612_Образец А Заявление за участие - ЕЕДОП.docx
53052018041612_Образец Б Протокол мостри.docx
53112018041612_Приложениен 1 Чували -Таблица Техническа спецификация.xlsx
53282018041612_Проекто_чували.docx
53352018041612_чували обява.pdf
53392018041612_чували.pdfДоговор

Документи29172019081403_Договор Вадиас ОП5.pdf

2019-03-08 14:27:00

Договор

Документи28022019081403_Договор Вадиас ОП2.pdf

2019-03-08 14:26:00

Договор

Документи28282019081403_Договор Вадиас ОП3.pdf

2019-03-08 14:26:00

Договор

Документи27302019081403_Договор Вадиас ОП1.pdf

2019-03-08 14:25:00

Протокол 1

Документи57082019251501_Протокол 1.pdf

2018-12-28 16:00:00

Информация за удължаване на срок за подаване на оферти

Документи03342018181412_инфо за удължаване на срок АОП.pdf

2018-12-18 14:00:00

Описание: Документи

Scroll to top