Печат

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-01-13 13:32:12

№ 20170104cHyW942419

 

Предметътна обществената поръчка включва периодично повтарящи се услуги  по пране на болнично постелъчнои операционнобельо и работно облекло за медицинския персонал за нуждите на „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД“по видове, единична мярка, количества и технически характеристики на номенклатурите съгласно Техническа спецификация - Приложение № 1,неразделна част от  настоящата документация за събиране на оферти с обява, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договорза услуги при най-благоприятни за „СБАЛ по онкология“ ЕАДусловия за срок от 12 месеца.

 

 
 

33382017131301_Обява -пране-13.01.2017.doc.pdf
33452017131301_документация пране - 13.01.17.pdf
33522017131301_ЕЕДОП пране.pdf
34052017131301_образци пране.pdf
34132017131301_образци.rtf
34212017131301_информация за обява пране - 13.01.2017.pdfДоговор № Д6-10 От дата: 2017-02-24

Контрагент: Евро Жоли ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 53937.00 лв.

02322017121604_dogowor.pdf

2017-02-24 15:50:00

Протокол 2 от работата на комисията

Документи10412017071102_protokol 2 - prane.pdf

2017-02-07 11:00:00

протокол 1 от работата на комисията

Документи09432017071102_protokol 1.pdf

2017-01-27 16:30:00

Описание: Документи