Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-01-21 16:15:02

№ 20160119gaiB695918

Обществената поръчка е с обект „доставка"' и с предмет: „Извършване на периодично повтарящи се доставки на материали за дезинфекция и стерилизация за нуждите на СБАЛ по Онкология - ЕАД", по видове, единична мярка, количества, технически характеристики и показатели на продуктите, съгласно Техническа спецификация - Приложение № 1.1,приложена към настоящата покана, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/иза доставка при най-благоприятни за СБАЛ по Онкология - ЕАДусловия за срок от 12 месеца.

Доставките на на материали за дезинфекция и стерилизация се договарят и извършват в рамките на прогнозните количества по Техническата спецификация по посочените 28 обособени позиции. Оферта може да се подава за една, за няколко или за всички обособени позиции.За обособени позиции № 27 и №28 участниците следва да оферират всички подпозиции, включени в съответната обособена позиция от Техническата спецификация.Неоферирането на всички подпозиции от обособени позиции с № № 27 и 28 е основание за отстраняване от участие на офертата на участника за съответната обособена позиция.

Доставките на материали за дезинфекция и стерилизация се договарят и извършват в рамките на прогнозните количества по Техническата спецификация по посочените обособени позиции.

Посочените количества за всяка обособена позиция от Техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за СБАЛ по Онкология - ЕАД да ги закупи в пълен обем. Фактическото изпълнение се определя на база реални потребности и финансова обезпеченост на дружеството. Поръчката е с цел  избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София условия.

Характеристики на предложените от участниците материали за дезинфекция и стерилизация трябва да отговарят на посочените изисквания в Техническата спецификация от настоящата публична покана. До участие се допускат офертите, които са с характеристики, съответстващи на зададените в Техническата спецификация.

Участниците в обществената поръчка трябва да осигурят изпълнението на предмета на поръчката с най-висок стандарт на професионално и етично поведение при спазване на всички законови разпоредби, касаещи доставките на материали за дезинфекция и стерилизация, в съответствие с изискванията, залегнали в изискванията към участниците.

 

16202016211601_profil na kupuva4a.rarПлащане по договор №: Д4-31 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2017-06-13

Към контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Размер на плащане: 150.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.122226;122905;122988;123228;122998

2017-07-04 10:51:12

Плащане по договор №: Д4-28 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2017-06-13

Към контрагент: ЕКОЛАБ ЕООД

Размер на плащане: 720.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.30127881;30127882

2017-07-04 10:45:24

Плащане по договор №: Д4-27 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2017-06-13

Към контрагент: Агарта-ЦМ ЕООД

Размер на плащане: 2830.14 лв.

Основание за плащане:

Ф.5226;8522;84560;84680;84898;85281;85349;85562;8629;86059

2017-07-04 10:33:00

Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2017-05-04

Към контрагент: ЕКОС МЕДИКА ООД

Размер на плащане: 672.84 лв.

Основание за плащане:

Ф.53545

2017-05-31 09:57:55

Плащане по договор №: Д4-28 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2017-05-04

Към контрагент: ЕКОЛАБ ЕООД

Размер на плащане: 288.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.30127254

2017-05-31 09:56:20

Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2017-05-04

Към контрагент: Б. Браун Медикал ЕООД

Размер на плащане: 569.40 лв.

Основание за плащане:

Ф.130118

2017-05-31 09:38:45

Плащане по договор №: д4-26 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2017-04-10

Към контрагент: ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД

Размер на плащане: 330.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.50011799

2017-04-26 13:45:00

Плащане по договор №: Д4-27 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2017-04-10

Към контрагент: Агарта-ЦМ ЕООД

Размер на плащане: 431.73 лв.

Основание за плащане:

Ф.84002;83266;83432;83546;83699;83797

2017-04-20 13:30:00

Плащане по договор №: Д4-31 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2017-04-10

Към контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Размер на плащане: 120.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.121203;122050

2017-04-19 17:25:00

Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2017-01-26

Към контрагент: Б. Браун Медикал ЕООД

Размер на плащане: 728.40 лв.

Основание за плащане:

Ф.123785;123979

2017-03-29 21:45:00

Плащане по договор №: Д4-28 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-11-04

Към контрагент: ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД

Размер на плащане: 678.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.61810;61775;62397

2017-03-29 17:45:00

Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-12-29

Към контрагент: ЕКОС МЕДИКА ООД

Размер на плащане: 439.68 лв.

Основание за плащане:

Ф.50243

2017-03-29 13:45:00

Плащане по договор №: д4-26 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2017-03-16

Към контрагент: ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД

Размер на плащане: 378.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.66363

2017-03-29 09:45:00

Плащане по договор №: Д4-27 От дата: 2016-04-14

Договор №: Д4-27

Дата на плащане: 2017-03-16

Към контрагент: Агарта-ЦМ ЕООД

Размер на плащане: 1523.21 лв.

Основание за плащане:

Ф.82352,81774,81994,82008,82115,82514,82728,82826

2017-03-22 10:50:00

Плащане по договор №: Д4-32 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2017-01-26

Към контрагент: ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЕООД

Размер на плащане: 414.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.511/29,11,16

2017-02-08 10:14:41

Плащане по договор №: д4-26 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2017-01-26

Към контрагент: ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД

Размер на плащане: 1038.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.64028;64659

2017-02-08 10:06:08

Плащане по договор №: Д4-31 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2017-01-26

Към контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Размер на плащане: 150.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.8739;234;9348;1529;8737;1712

2017-02-08 09:43:31

Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2017-01-26

Към контрагент: Б. Браун Медикал ЕООД

Размер на плащане: 728.40 лв.

Основание за плащане:

Ф.123785;123979

2017-02-08 09:30:10

Плащане по договор №: Д4-27 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2017-01-26

Към контрагент: Агарта-ЦМ ЕООД

Размер на плащане: 863.46 лв.

Основание за плащане:

Ф.79613;80763;81460;81558;81608

2017-02-08 09:16:03

Плащане по договор №: д4-26 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-12-29

Към контрагент: ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД

Размер на плащане: 840.00 лв.

Основание за плащане:

Ф63357;63615

2017-01-03 09:50:38

Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-12-29

Към контрагент: ЕКОС МЕДИКА ООД

Размер на плащане: 439.68 лв.

Основание за плащане:

Ф.50243

2017-01-03 09:09:17

Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-12-29

Към контрагент: Б. Браун Медикал ЕООД

Размер на плащане: 2252.40 лв.

Основание за плащане:

Ф.121305;121977;122326

2017-01-03 08:59:27

Плащане по договор №: Д4-27 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-12-29

Към контрагент: Агарта-ЦМ ЕООД

Размер на плащане: 1827.91 лв.

Основание за плащане:

Ф.79222;79375;79689;79844;79852;80597;80838;80997;81056

2017-01-03 08:46:20

Плащане по договор №: Д4-28 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-11-30

Към контрагент: ЕКОЛАБ ЕООД

Размер на плащане: 288.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.30122467

2016-12-14 10:45:00

Плащане по договор №: Д4-31 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-11-30

Към контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Размер на плащане: 150.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.117900;118152;118410;117252;50761;117768;117880;117901;118155;

2016-12-12 12:40:00

Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-11-30

Към контрагент: Б. Браун Медикал ЕООД

Размер на плащане: 2003.40 лв.

Основание за плащане:

Ф.120618;120958;120959

2016-12-08 09:50:00

Плащане по договор №: д4-26 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-11-04

Към контрагент: ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД

Размер на плащане: 678.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.61810;61775;62397

2016-11-17 15:42:41

Плащане по договор №: Д4-31 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-11-04

Към контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Размер на плащане: 150.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.117253;116462

2016-11-17 15:37:38

Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-11-04

Към контрагент: ЕКОС МЕДИКА ООД

Размер на плащане: 306.48 лв.

Основание за плащане:

Ф.49524

2016-11-17 15:32:37

Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-11-04

Към контрагент: Б. Браун Медикал ЕООД

Размер на плащане: 563.40 лв.

Основание за плащане:

Ф.119313;120414

2016-11-17 15:31:18

Плащане по договор №: Д4-27 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-11-04

Към контрагент: Агарта-ЦМ ЕООД

Размер на плащане: 1828.69 лв.

Основание за плащане:

Ф.77541;77985;77293;77620;77689

2016-11-17 15:24:36

Плащане по договор №: д4-26 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-09-29

Към контрагент: ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД

Размер на плащане: 1005.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.60652;40011073

2016-10-19 11:14:49

Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-09-29

Към контрагент: ЕКОС МЕДИКА ООД

Размер на плащане: 426.36 лв.

Основание за плащане:

Ф.48377;48659

2016-10-19 10:51:19

Плащане по договор №: Д4-28 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-09-29

Към контрагент: ЕКОЛАБ ЕООД

Размер на плащане: 288.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.30119482

2016-10-19 10:50:25

Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-09-29

Към контрагент: Б. Браун Медикал ЕООД

Размер на плащане: 2168.40 лв.

Основание за плащане:

Ф.117872;117900

2016-10-19 10:39:53

Плащане по договор №: Д4-27 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-09-29

Към контрагент: Агарта-ЦМ ЕООД

Размер на плащане: 798.87 лв.

Основание за плащане:

Ф.5681;5815;5516;5576;5595;5703;5704;6023;6070;625;6253;5721

2016-10-19 10:34:39

Плащане по договор №: Д4-27 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-08-30

Към контрагент: Агарта-ЦМ ЕООД

Размер на плащане: 302.21 лв.

Основание за плащане:

Ф.75236;74830;74831;74942;75059;75065;75360

2016-09-05 09:05:00

Плащане по договор №: д4-26 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-08-01

Към контрагент: ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД

Размер на плащане: 1485.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.40010853;40010904;40010914

2016-08-25 13:06:41

Плащане по договор №: Д4-31 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-08-01

Към контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Размер на плащане: 60.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.4357;8710;8802;9304;9357;5151

2016-08-25 12:33:40

Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-08-01

Към контрагент: ЕКОС МЕДИКА ООД

Размер на плащане: 416.41 лв.

Основание за плащане:

Ф.46915

2016-08-25 12:13:23

Плащане по договор №: Д4-28 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-08-01

Към контрагент: ЕКОЛАБ ЕООД

Размер на плащане: 144.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.30117595

2016-08-25 12:12:43

Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-08-01

Към контрагент: Б. Браун Медикал ЕООД

Размер на плащане: 1202.40 лв.

Основание за плащане:

Ф.113656;113925;114333;114530

2016-08-25 11:55:36

Плащане по договор №: Д4-27-техн.спецификация От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-08-01

Към контрагент: Агарта-ЦМ ЕООД

Размер на плащане: 0.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.73206;74098;74700;74773

2016-08-25 11:47:29

Плащане по договор №: Д4-27 От дата: 2016-04-14

Дата на плащане: 2016-08-01

Към контрагент: Агарта-ЦМ ЕООД

Размер на плащане: 4832.58 лв.

Основание за плащане:

Ф.73206;74098;74700;74773

2016-08-10 10:50:00

Договор № д4-26-техн.спецификация От дата: 2016-04-14

Контрагент: ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 8932.00 лв.

48222016251405_д4-26-тс.pdf

2016-05-25 14:35:00

Договор № д4-31-техн.спецификация От дата: 2016-04-14

Контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 4764.00 лв.

18582016141404_Д4-31.pdf

Плащане по Договор №: Д4-31 От: 2016-04-14 2017-07-04 10:51:12
Плащане по Договор №: Д4-31 От: 2016-04-14 2017-04-19 17:25:00
Плащане по Договор №: Д4-31 От: 2016-04-14 2017-02-08 09:43:31
Плащане по Договор №: Д4-31 От: 2016-04-14 2016-12-12 12:40:00
Плащане по Договор №: Д4-31 От: 2016-04-14 2016-11-17 15:37:38
Плащане по Договор №: Д4-31 От: 2016-04-14 2016-08-25 12:33:40
2016-04-14 14:55:00

Договор № д4-32-техн.спецификация От дата: 2016-04-14

Контрагент: ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 345.00 лв.

50152016261304_Д4-32.pdf

Плащане по Договор №: Д4-32 От: 2016-04-14 2017-02-08 10:14:41
2016-04-14 14:55:00

Договор № д4-29-техн.спецификация От дата: 2016-04-14

Контрагент: ЕКОС МЕДИКА ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 3720.00 лв.

57332016251405_д4-29-тс.pdf

Плащане по Договор №: Д4-29 От: 2016-04-14 2017-05-31 09:57:55
Плащане по Договор №: Д4-29 От: 2016-04-14 2017-03-29 13:45:00
Плащане по Договор №: Д4-29 От: 2016-04-14 2017-01-03 09:09:17
Плащане по Договор №: Д4-29 От: 2016-04-14 2016-11-17 15:32:37
Плащане по Договор №: Д4-29 От: 2016-04-14 2016-10-19 10:51:19
Плащане по Договор №: Д4-29 От: 2016-04-14 2016-08-25 12:13:23
2016-04-14 14:50:00

Договор № д4-30-техническа спецификация От дата: 2016-04-14

Контрагент: Б. Браун Медикал ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 14925.00 лв.

01292016251505_д4-30-тс.pdf

Плащане по Договор №: Д4-30 От: 2016-04-14 2017-05-31 09:38:45
Плащане по Договор №: Д4-30 От: 2016-04-14 2017-03-29 21:45:00
Плащане по Договор №: Д4-30 От: 2016-04-14 2017-02-08 09:30:10
Плащане по Договор №: Д4-30 От: 2016-04-14 2017-01-03 08:59:27
Плащане по Договор №: Д4-30 От: 2016-04-14 2016-12-08 09:50:00
Плащане по Договор №: Д4-30 От: 2016-04-14 2016-11-17 15:31:18
Плащане по Договор №: Д4-30 От: 2016-04-14 2016-10-19 10:39:53
Плащане по Договор №: Д4-30 От: 2016-04-14 2016-08-25 11:55:36
2016-04-14 14:50:00

Договор № Д4-27-техн.спецификация От дата: 2016-04-14

Контрагент: Агарта-ЦМ ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 14739.00 лв.

53092016251405_д4-27-тс.pdf

Плащане по Договор №: Д4-27-техн.спецификация От: 2016-04-14 2016-08-25 11:47:29
2016-04-14 14:45:00

Договор № д4-28-техн.спецификация От дата: 2016-04-14

Контрагент: ЕКОЛАБ ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 1800.00 лв.

56112016251405_д4-28-тс.pdf

2016-04-14 14:45:00

Договор № д4-26 От дата: 2016-04-14

Контрагент: ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 8932.00 лв.

Плащане по Договор №: д4-26 От: 2016-04-14 2017-04-26 13:45:00
Плащане по Договор №: д4-26 От: 2016-04-14 2017-03-29 09:45:00
Плащане по Договор №: д4-26 От: 2016-04-14 2017-02-08 10:06:08
Плащане по Договор №: д4-26 От: 2016-04-14 2017-01-03 09:50:38
Плащане по Договор №: д4-26 От: 2016-04-14 2016-11-17 15:42:41
Плащане по Договор №: д4-26 От: 2016-04-14 2016-10-19 11:14:49
Плащане по Договор №: д4-26 От: 2016-04-14 2016-08-25 13:06:41
2016-04-14 14:25:00

Договор № Д4-31 От дата: 2016-04-14

Контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 4764.00 лв.

18582016141404_Д4-31.pdf
Плащане по Договор №: Д4-31 От: 2016-04-14 2017-07-04 10:51:12
Плащане по Договор №: Д4-31 От: 2016-04-14 2017-04-19 17:25:00
Плащане по Договор №: Д4-31 От: 2016-04-14 2017-02-08 09:43:31
Плащане по Договор №: Д4-31 От: 2016-04-14 2016-12-12 12:40:00
Плащане по Договор №: Д4-31 От: 2016-04-14 2016-11-17 15:37:38
Плащане по Договор №: Д4-31 От: 2016-04-14 2016-08-25 12:33:40
2016-04-14 14:15:00

Договор № Д4-32 От дата: 2016-04-14

Контрагент: ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 345.00 лв.

50152016261304_Д4-32.pdf

Плащане по Договор №: Д4-32 От: 2016-04-14 2017-02-08 10:14:41
2016-04-14 14:15:00

Договор № Д4-28 От дата: 2016-04-14

Контрагент: ЕКОЛАБ ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 1800.00 лв.

14482016141404_Д4-28.pdf

Плащане по Договор №: Д4-28 От: 2016-04-14 2017-07-04 10:45:24
Плащане по Договор №: Д4-28 От: 2016-04-14 2017-05-31 09:56:20
Плащане по Договор №: Д4-28 От: 2016-04-14 2017-03-29 17:45:00
Плащане по Договор №: Д4-28 От: 2016-04-14 2016-12-14 10:45:00
Плащане по Договор №: Д4-28 От: 2016-04-14 2016-10-19 10:50:25
Плащане по Договор №: Д4-28 От: 2016-04-14 2016-08-25 12:12:43
2016-04-14 14:10:00

Договор № Д4-29 От дата: 2016-04-14

Контрагент: ЕКОС МЕДИКА ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 3720.00 лв.

16042016141404_Д4-29.pdf

Плащане по Договор №: Д4-29 От: 2016-04-14 2017-05-31 09:57:55
Плащане по Договор №: Д4-29 От: 2016-04-14 2017-03-29 13:45:00
Плащане по Договор №: Д4-29 От: 2016-04-14 2017-01-03 09:09:17
Плащане по Договор №: Д4-29 От: 2016-04-14 2016-11-17 15:32:37
Плащане по Договор №: Д4-29 От: 2016-04-14 2016-10-19 10:51:19
Плащане по Договор №: Д4-29 От: 2016-04-14 2016-08-25 12:13:23
2016-04-14 14:10:00

Договор № Д4-30 От дата: 2016-04-14

Контрагент: Б. Браун Медикал ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 14925.00 лв.

17412016141404_Д4-30.pdf

Плащане по Договор №: Д4-30 От: 2016-04-14 2017-05-31 09:38:45
Плащане по Договор №: Д4-30 От: 2016-04-14 2017-03-29 21:45:00
Плащане по Договор №: Д4-30 От: 2016-04-14 2017-02-08 09:30:10
Плащане по Договор №: Д4-30 От: 2016-04-14 2017-01-03 08:59:27
Плащане по Договор №: Д4-30 От: 2016-04-14 2016-12-08 09:50:00
Плащане по Договор №: Д4-30 От: 2016-04-14 2016-11-17 15:31:18
Плащане по Договор №: Д4-30 От: 2016-04-14 2016-10-19 10:39:53
Плащане по Договор №: Д4-30 От: 2016-04-14 2016-08-25 11:55:36
2016-04-14 14:10:00

Договор № Д4-27 От дата: 2016-04-14

Контрагент: Агарта-ЦМ ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 14739.00 лв.

48312016261304_Д4-27.pdf

2016-04-14 14:05:00

Протокол от работата на комисията

Документи22532016231003_protokol - dezinfektanti - 22.03.2016.pdf

2016-03-23 10:20:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи45102016211601_medii - dezinfektanti.pdf

2016-01-21 16:30:00

Описание: Документи

Scroll to top