Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-01-20 15:58:34

№ 20160119HisG704503

Описание:

Обществената поръчка е с обект „услуга” и с предмет „Периодично повтарящи се услуги за изпиране, дезинфенкция, изсушаване, гладене, опаковане и транспорт до краен получател на болнично операционно и постелъчно бельо, и работно облекло за нуждите на СБАЛ по Онкология - ЕАД - Възложител, съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение №1.1), с цел  избор на изпълнител на услугата и сключване на договор при най-благоприятни на СБАЛ по Онкология - ЕАД условия.

2.Прогнозните количества за едногодишен период са посочени по номенклатури. Всяка номенклатура е обозначена със собствен пореден номер в техническата спецификация. Услугите се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по техническата спецификация, по посочените в обособената позиция номенклатури.

Участникът трябва да направи комплексно предложение за всички видове услуги/дейности по всички номенклатури от техническата спецификация.

3. Посочените количества по техническата спецификация са ориентировъчни и не задължават възложителя да ги заяви в прогнозния обем.

Фактическото изпълнение се определя на база реални потребности и финансова обезпеченост на дружеството.

 

Документи59392016201501_prane 2016.rar



Плащане по договор №: Д6-5 От дата: 2016-02-12

Дата на плащане: 2016-07-22

Към контрагент: Евро Жоли ООД

Размер на плащане: 6714.82 лв.

Основание за плащане:

Ф.4797;4792;4839;4841;4846;4850

2016-08-25 13:29:36

Плащане по договор №: Д6-5 От дата: 2016-02-12

Дата на плащане: 2016-06-23

Към контрагент: Евро Жоли ООД

Размер на плащане: 4616.19 лв.

Основание за плащане:

Ф.4731;4738;4784;4786

2016-07-04 08:40:00

Плащане по договор №: Д6-5 От дата: 2016-02-12

Дата на плащане: 2016-05-18

Към контрагент: Евро Жоли ООД

Размер на плащане: 8336.46 лв.

Основание за плащане:

4664;4672;4711;4719;4725

2016-06-01 10:06:39

Договор № Д6-5 От дата: 2016-02-12

Контрагент: Евро Жоли ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 59966.00 лв.

35552016121502_Дог Д6-5.pdf

Плащане по Договор №: Д6-5 От: 2016-02-12 2016-08-25 13:29:36
Плащане по Договор №: Д6-5 От: 2016-02-12 2016-07-04 08:40:00
Плащане по Договор №: Д6-5 От: 2016-02-12 2016-06-01 10:06:39
2016-02-12 15:20:00

ПРОТОКОЛ

Документи51332016081602_protokol prane.pdf

2016-02-08 16:40:00

obrazci

Документи25372016211001_образци - пране - 2016.docx

2016-01-20 16:00:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи02222016201601_medii - prane - profil na kupuva4a.pdf

2016-01-20 15:50:00

 

Scroll to top