Печат

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-11-25 13:34:10

№ 20151120dbCj641402

Описание:

 

Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е с обект „доставка“, и с предмет периодично повтарящи се доставки на превързочен и шевен материал за нуждите на  „СБАЛ по онкология” ЕАД - Възложител, съгласно приложената към настоящата документация Техническа спецификация към образец-Й, с цел  избор на доставчик за посочените 26 обособени позиции, и сключване на договор за доставка при най-благоприятни на СБАЛ по Онкология - ЕАД условия.

Годишните прогнозни количества са посочени в обособени позиции/подпозиции в Техническата спецификация.

Всяка позиция е обозначена със собствен пореден номер в Техническата спецификация.

Поръчката се състои от 26обособени позиции.

2. Доставките на превързочен и шевен материал се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества от Техническата спецификация по посочените позиции.

3. Посочените количества по Техническата спецификация към образец-Й са ориентировъчни и не пораждат задължения за „СБАЛ по онкология” ЕАД да ги закупи в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на пациенти и прогнозата на „СБАЛ по онкология” ЕАД за необходимите на лечебното заведение превързочен и шевен материал за срок до 12 месеца.

4. Финансиране от бюджета на „СБАЛ по онкология” ЕАД.

 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Периодични доставки с краен срок на изпълнение дванадесет месеца от датата на сключване на договора. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя по съответните позиции в рамките на договорените количества и оферираните единични цени.

2. Място за изпълнение – болничната аптека/централния склад на „СБАЛ по онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

 

АОП номер: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333330363632

Линк към АОП обявление: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=699209&newver=2

Линк към АОП решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=699208&newver=2


Документи56142015251311_profil na kupua4a.rar

 


Информация за приключени договори по обществени поръчки

Документи

58282017160911_SKM_C224e17111608440.pdf

2017-11-15 17:05:00
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2017-07-04 10:59:56
Плащане по договор №: д4-37 От дата: 2016-04-25 2017-07-04 10:40:03
Плащане по договор №: Д4-38 От дата: 2016-04-25 2017-07-04 10:39:04
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2016-04-25 2017-07-04 10:37:53
Плащане по договор №: Д6-13 От дата: 2016-04-25 2017-05-31 11:05:29
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2017-05-31 10:51:27
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2016-04-14 2017-05-31 10:26:37
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2016-05-13 2017-05-31 10:01:00
Плащане по договор №: Д4-38 От дата: 2016-04-25 2017-05-31 09:40:26
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2017-05-08 08:40:00
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2016-05-13 2017-04-26 09:25:00
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2016-04-25 2017-04-20 13:45:00
Плащане по договор №: д4-37 От дата: 2016-04-25 2017-04-20 13:25:00
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2017-04-05 09:45:00
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2016-04-14 2017-03-29 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2016-05-13 2017-03-29 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2017-03-28 21:25:00
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2016-04-25 2017-03-28 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-38 От дата: 2016-04-25 2017-03-28 13:45:00
Плащане по договор №: Д6-13 От дата: 2016-04-25 2017-03-22 13:45:00
Плащане по договор №: д4-37 От дата: 2016-04-25 2017-03-22 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2017-02-08 10:06:59
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2016-04-14 2017-02-08 09:52:57
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2016-05-13 2017-02-08 09:39:54
Плащане по договор №: д4-37 От дата: 2016-04-25 2017-02-08 09:32:16
Плащане по договор №: Д4-38 От дата: 2016-04-25 2017-02-08 09:31:24
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2016-04-25 2017-02-08 09:29:10
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2017-01-03 09:52:38
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2016-04-14 2017-01-03 09:48:26
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2016-05-13 2017-01-03 09:12:41
Плащане по договор №: д4-37 От дата: 2016-04-25 2017-01-03 09:03:08
Плащане по договор №: Д4-38 От дата: 2016-04-25 2017-01-03 09:01:29
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2016-04-25 2017-01-03 08:57:00
Плащане по договор №: Д4-38 От дата: 2016-04-25 2016-12-14 14:45:00
Плащане по договор №: д4-37 От дата: 2016-04-25 2016-12-14 13:20:00
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2016-12-12 12:40:00
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2016-04-14 2016-12-07 08:40:00
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2016-04-25 2016-12-06 09:50:00
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2016-05-13 2016-12-06 09:30:00
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2016-11-17 15:43:30
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2016-05-13 2016-11-17 15:33:21
Плащане по договор №: Д6-13 От дата: 2016-04-25 2016-10-19 11:26:13
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2016-10-19 11:16:25
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2016-04-14 2016-10-19 11:13:07
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2016-05-13 2016-10-19 10:58:02
Плащане по договор №: д4-37 От дата: 2016-04-25 2016-10-19 10:41:45
Плащане по договор №: Д4-38 От дата: 2016-04-25 2016-10-19 10:40:54
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2016-04-25 2016-10-19 10:39:12
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2016-04-14 2016-09-08 09:25:00
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2016-04-14 2016-09-07 13:25:00
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2016-04-25 2016-09-07 13:25:00
Плащане по договор №: Д4-38 От дата: 2016-04-25 2016-09-07 10:30:00
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2016-05-13 2016-09-07 09:25:00
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2016-04-14 2016-08-25 13:04:24
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2016-05-13 2016-08-25 12:21:06
Плащане по договор №: д4-37 От дата: 2016-04-25 2016-08-25 11:58:25
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2016-04-25 2016-08-25 11:52:05
Плащане по договор №: д4-37 От дата: 2016-04-25 2016-07-20 10:32:35
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2016-04-14 2016-07-14 09:45:00

Договор № Д4-39 От дата: 2016-05-13

Контрагент: Истлинк България ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 7050.00 лв.

43422016131005_д4-39.pdf

Плащане по Договор №: Д4-39 От: 2016-05-13 2017-05-31 10:01:00
Плащане по Договор №: Д4-39 От: 2016-05-13 2017-04-26 09:25:00
Плащане по Договор №: Д4-39 От: 2016-05-13 2017-03-29 13:45:00
Плащане по Договор №: Д4-39 От: 2016-05-13 2017-02-08 09:39:54
Плащане по Договор №: Д4-39 От: 2016-05-13 2017-01-03 09:12:41
Плащане по Договор №: Д4-39 От: 2016-05-13 2016-12-06 09:30:00
Плащане по Договор №: Д4-39 От: 2016-05-13 2016-11-17 15:33:21
Плащане по Договор №: Д4-39 От: 2016-05-13 2016-10-19 10:58:02
Плащане по Договор №: Д4-39 От: 2016-05-13 2016-09-07 09:25:00
Плащане по Договор №: Д4-39 От: 2016-05-13 2016-08-25 12:21:06
2016-05-13 10:35:00

Договор № Д4-38 От дата: 2016-04-25

Контрагент: Бикомед ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 70090.00 лв.

34072016251404_Д4-38.pdf

Плащане по Договор №: Д4-38 От: 2016-04-25 2017-07-04 10:39:04
Плащане по Договор №: Д4-38 От: 2016-04-25 2017-05-31 09:40:26
Плащане по Договор №: Д4-38 От: 2016-04-25 2017-03-28 13:45:00
Плащане по Договор №: Д4-38 От: 2016-04-25 2017-02-08 09:31:24
Плащане по Договор №: Д4-38 От: 2016-04-25 2017-01-03 09:01:29
Плащане по Договор №: Д4-38 От: 2016-04-25 2016-12-14 14:45:00
Плащане по Договор №: Д4-38 От: 2016-04-25 2016-10-19 10:40:54
Плащане по Договор №: Д4-38 От: 2016-04-25 2016-09-07 10:30:00
2016-04-25 14:25:00

Договор № д4-37 От дата: 2016-04-25

Контрагент: Булмар МЛ ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 32278.00 лв.

20182016251404_д4-37.pdf

Плащане по Договор №: д4-37 От: 2016-04-25 2017-07-04 10:40:03
Плащане по Договор №: д4-37 От: 2016-04-25 2017-04-20 13:25:00
Плащане по Договор №: д4-37 От: 2016-04-25 2017-03-22 13:45:00
Плащане по Договор №: д4-37 От: 2016-04-25 2017-02-08 09:32:16
Плащане по Договор №: д4-37 От: 2016-04-25 2017-01-03 09:03:08
Плащане по Договор №: д4-37 От: 2016-04-25 2016-12-14 13:20:00
Плащане по Договор №: д4-37 От: 2016-04-25 2016-10-19 10:41:45
Плащане по Договор №: д4-37 От: 2016-04-25 2016-08-25 11:58:25
Плащане по Договор №: д4-37 От: 2016-04-25 2016-07-20 10:32:35
2016-04-25 14:10:00

Договор № Д4-36 От дата: 2016-04-25

Контрагент: АРТ ТРАНС МЕДИКА ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 44564.51 лв.

17362016251404_д4-36.pdf

Плащане по Договор №: Д4-36 От: 2016-04-25 2017-07-04 10:37:53
Плащане по Договор №: Д4-36 От: 2016-04-25 2017-04-20 13:45:00
Плащане по Договор №: Д4-36 От: 2016-04-25 2017-03-28 13:45:00
Плащане по Договор №: Д4-36 От: 2016-04-25 2017-02-08 09:29:10
Плащане по Договор №: Д4-36 От: 2016-04-25 2017-01-03 08:57:00
Плащане по Договор №: Д4-36 От: 2016-04-25 2016-12-06 09:50:00
Плащане по Договор №: Д4-36 От: 2016-04-25 2016-10-19 10:39:12
Плащане по Договор №: Д4-36 От: 2016-04-25 2016-09-07 13:25:00
Плащане по Договор №: Д4-36 От: 2016-04-25 2016-08-25 11:52:05
2016-04-25 13:55:00

Договор № Д6-13 От дата: 2016-04-25

Контрагент: ливеда мед 2000 оод

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 9950.00 лв.

00552016251204_д6-13.pdf

Плащане по Договор №: Д6-13 От: 2016-04-25 2017-05-31 11:05:29
Плащане по Договор №: Д6-13 От: 2016-04-25 2017-03-22 13:45:00
Плащане по Договор №: Д6-13 От: 2016-04-25 2016-10-19 11:26:13
2016-04-25 11:50:00

Договор № Д4-35 От дата: 2016-04-14

Контрагент: Б. Браун Медикал ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 4953.00 лв.

15122016141504_Д4-35.pdf

2016-04-14 15:10:00

Договор № Д4-33 От дата: 2016-04-14

Контрагент: „Софарма Трейдинг” АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 67402.00 лв.

11502016141504_Д4-33.pdf

Плащане по Договор №: Д4-33 От: 2016-04-14 2017-05-31 10:26:37
Плащане по Договор №: Д4-33 От: 2016-04-14 2017-03-29 13:45:00
Плащане по Договор №: Д4-33 От: 2016-04-14 2017-02-08 09:52:57
Плащане по Договор №: Д4-33 От: 2016-04-14 2017-01-03 09:48:26
Плащане по Договор №: Д4-33 От: 2016-04-14 2016-12-07 08:40:00
Плащане по Договор №: Д4-33 От: 2016-04-14 2016-10-19 11:13:07
Плащане по Договор №: Д4-33 От: 2016-04-14 2016-09-07 13:25:00
Плащане по Договор №: Д4-33 От: 2016-04-14 2016-08-25 13:04:24
Плащане по Договор №: Д4-33 От: 2016-04-14 2016-07-14 09:45:00
2016-04-14 15:05:00

Договор № Д4-34 От дата: 2016-04-14

Контрагент: Сърджимед ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 156787.00 лв.

13432016141504_Д4-34.pdf

Плащане по Договор №: Д4-34 От: 2016-04-14 2017-07-04 10:59:56
Плащане по Договор №: Д4-34 От: 2016-04-14 2017-05-31 10:51:27
Плащане по Договор №: Д4-34 От: 2016-04-14 2017-05-08 08:40:00
Плащане по Договор №: Д4-34 От: 2016-04-14 2017-04-05 09:45:00
Плащане по Договор №: Д4-34 От: 2016-04-14 2017-03-28 21:25:00
Плащане по Договор №: Д4-34 От: 2016-04-14 2017-02-08 10:06:59
Плащане по Договор №: Д4-34 От: 2016-04-14 2017-01-03 09:52:38
Плащане по Договор №: Д4-34 От: 2016-04-14 2016-12-12 12:40:00
Плащане по Договор №: Д4-34 От: 2016-04-14 2016-11-17 15:43:30
Плащане по Договор №: Д4-34 От: 2016-04-14 2016-10-19 11:16:25
Плащане по Договор №: Д4-34 От: 2016-04-14 2016-09-08 09:25:00
2016-04-14 15:05:00

информация за върнати гаранции

Документи

26442016131104_SKM_C224e16041308110.pdf

2016-04-13 11:20:00

информация за върнати гаранции

Документи

01412016130904_SKM_C224e16041307450.pdf

2016-04-13 08:55:00

Протокол 2

Документи

11092016241703_protokol 2 comp..pdf

2016-03-24 17:05:00

Частично прекратяване

Документи

27342016241603_Reshenie prekrat. sheven -Z-106 ot 24.03.2016.pdf

2016-03-24 16:25:00

Решение за класиране

Документи

26052016241603_Reshenie klasirane sheven - Z-105 ot 24.03.2016.pdf

2016-03-24 16:20:00

Протокол 3

Документи

00182016241603_Protokol 3 sheven.pdf

2016-03-24 16:00:00

УВЕДОМЛЕНИЕ

Документи

36422016241402_Uvedomlenie sheven-24.02.2016.pdf

2016-02-24 14:35:00

Протокол 1

Документи

32312016281701_Протокол 1 шевен и превързочен - 28.01.2016.pdf

2016-01-28 17:20:00

Разяснения

Документи

01592015121512_513.pdf

2015-12-12 14:50:00

Разяснения

Документи

02302015121512_512.pdf

2015-12-12 14:50:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

00112015251411_медии - 25.11.2015 - превързочен и шевен материал.pdf

2015-11-25 13:50:00