Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-10-13 12:02:28

№ 20151012IDeX635602

 

ü  Обектнапоръчкатаеуслугапочл.3,ал.1,т.2отЗОПспредмет: „Осъществяване на денонощна въоръжена и невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и охрана със сигнално-охранителна техника на „СБАЛ по онкология“ ЕАД.

üВиднапроцедурата-открита.

ü  Срокзаизпълнениенаобщественатапоръчка-24/двадесет и четири месецаотдататанаподписваненадоговоразаизпълнение.

üМясто на изпълнение на обществената поръчка: на територията на „СБАЛ по онкология”,ЕАД, гр.София, ул. „Пловдивско поле” № 6

üКодпоКласификаторанаОП-79700000.

üКритерийзаоценканаофертите:най-ниска предложена цена.Напървомястосекласира участникътпредложилнай-ниска цена за целия обект на охрана.Начин за образуване на предлаганата цена –крайна цена влева, с включени всичкиразход,додвазнакаследдесетичнатазапетая.

üНачиннаплащаневбългарскилева,побанковпът,посметкатанаизпълнителя,всрокдо60/шестдесет/дниследпредставяненаследните документи:

üфактура-оригинал;

ü двустранно подписан приемно-предавателен протокол;

üМесечен график за работа на охранителите;

üЕжемесечна сравка за работещите охранители по договора за охрана.

üСрокзавалидностнапредложенията-180/сто и осемдесет /дниотдататанаотваряненаофертите;

 

35242015131210_ohrana 2015 - profil na kupuva4a.rar

 


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Документи

47042018070903_ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОМЕГА БГ ЕООД.pdf

2018-03-07 09:45:00

Плащане по договор №: д6-4 От дата: 2016-01-28

Документи

Дата на плащане: 2016-11-04

Към контрагент: Омега-Б-Г ЕООД

Размер на плащане: 13143.36 лв.

2016-11-17 11:53:10

Плащане по договор №: д6-4 От дата: 2016-01-28

Документи

Дата на плащане: 2016-09-27

Към контрагент: Омега-Б-Г ЕООД

Размер на плащане: 13143.36 лв.

2016-10-24 11:50:00

Плащане по договор №: д6-4 От дата: 2016-01-28

Документи

Дата на плащане: 2016-08-29

Към контрагент: Омега-Б-Г ЕООД

Размер на плащане: 13143.36 лв.

2016-09-26 11:50:00

Плащане по договор №: д6-4 От дата: 2016-01-28

Документи

Дата на плащане: 2016-07-22

Към контрагент: Омега-Б-Г ЕООД

Размер на плащане: 13143.36 лв.

Основание за плащане:

Ф.1325

2016-08-02 14:45:00

Плащане по договор №: д6-4 От дата: 2016-01-28

Документи

Дата на плащане: 2016-06-24

Към контрагент: Омега-Б-Г ЕООД

Размер на плащане: 13143.36 лв.

Основание за плащане:

Ф.1316

2016-07-04 05:25:00

Плащане по договор №: д6-4 От дата: 2016-01-28

Документи

Дата на плащане: 2016-04-14

Към контрагент: Омега-Б-Г ЕООД

Размер на плащане: 13143.36 лв.

Основание за плащане:

ф-ра 1308/02.03.2016

2016-04-21 16:05:00

договор с подизпълнител

Документи

30072016010902_дог.охрана-подизпълнител.pdf

2016-02-01 09:15:00

Договор № д6-4 От дата: 2016-01-28

Документи

Контрагент: Омега-Б-Г ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 262867.20 лв.

24572016291501_д 6-4.pdf

Плащане по Договор №: д6-4 От: 2016-01-28 2016-11-17 11:53:10
Плащане по Договор №: д6-4 От: 2016-01-28 2016-10-24 11:50:00
Плащане по Договор №: д6-4 От: 2016-01-28 2016-09-26 11:50:00
Плащане по Договор №: д6-4 От: 2016-01-28 2016-08-02 14:45:00
Плащане по Договор №: д6-4 От: 2016-01-28 2016-07-04 05:25:00
Плащане по Договор №: д6-4 От: 2016-01-28 2016-04-21 16:05:00
2016-01-29 15:10:00

Протокол 2

Документи

21542015301312_protokol2.pdf

2015-12-30 13:10:00

Протокол3

Документи

22092015301312_p3.pdf

2015-12-30 13:10:00

Решение

Документи

22402015301312_reshenie.pd

2015-12-30 13:10:00

уведомление за отваряне на ценови предложения

Документи

06502015151512_уведомление.pdf

2015-12-15 14:55:00

Протокол 1

Документи

45432015081512_ПРОТОКОЛ 1.pdf

2015-12-08 15:35:00

Разяснение

Документи

44012015161611_разяснение.pdf

2015-11-16 16:30:00

разяснение

Документи

29172015301310_разяснение.pdf

2015-10-30 13:20:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

39462015131210_medii - ohrana- profil na kupuva4a.pdf

2015-10-13 12:30:00

Описание: Документи

Scroll to top