Печат

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-08-17 13:55:50

№ 20150812RaWT515709 

Откритатапроцедура за възлагане на обществената поръчка е с обект „доставка“, и с предмет: „Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на IP – телефония, компютърни системи, принтери, информационни табла и хардуерно устройство със защитна стена във връзка с приемане на обект „Пристройка, рехабилитация и привеждане в съотвествие с НМС и изискванията на ЕС на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛО-ЕАД” по инвестиционен проект BG161PO001/1.1-08/2010/001 “Разширение на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по онкология-ЕАД”, гр.София”, съгласно приложената към настоящата документация Техническа спецификация към образец-Й, с цел  избор на доставчик за посочените 6 (шест) обособени позиции, и сключване на договор за доставка при най-благоприятни на СБАЛ по Онкология - ЕАД условия.

 

АОП номер: 00546-2015-0012

Линк към АОП обявление: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=682843&newver=2

Линк към АОП решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=682842&newver=2


59012015171308_pora4ka - 17.08.2015g.rar

 


информация за изпълнен договор д4-124

Документи

52242016091102_д4-124.pdf

2016-02-09 11:40:00

информация за изпълнен договор д4-125

Документи

2016-02-09 11:40:00

информация за изпълнен договор д4-126

Документи

2016-02-09 11:40:00

информация за изпълнен договор д4-127

Документи

2016-02-09 11:40:00

информация за изпълнен договор д4-128

Документи

2016-02-09 11:40:00

информация за изпълнен договор д4-123

Документи

2016-02-09 11:35:00
Плащане по договор №: Д4-125 От дата: 2015-12-01 2016-02-03 16:59:30
Плащане по договор №: Д4-124 От дата: 2015-12-01 2016-02-03 16:57:20
Плащане по договор №: Д4-128 От дата: 2015-12-01 2016-02-03 16:54:00
Плащане по договор №: Д4-127 От дата: 2015-12-01 2016-02-03 16:53:12
Плащане по договор №: Д4-126 От дата: 2015-12-01 2016-02-03 16:52:28
Плащане по договор №: Д4-123 От дата: 2015-12-01 2016-02-03 16:51:32

Договор № Д4-128 От дата: 2015-12-01

Документи

Контрагент: Ортес ООД

Продължителност на договора: 20 Дни

Сума на договора: 4700.00 лв.

2015-12-07 15:46:59

Договор № Д4-127 От дата: 2015-12-01

Документи

Контрагент: Контракс АД

Продължителност на договора: 20 Дни

Сума на договора: 12524.00 лв.

2015-12-07 15:38:55

Договор № Д4-126 От дата: 2015-12-01

Документи

Контрагент: Контракс АД

Продължителност на договора: 20 Дни

Сума на договора: 3500.00 лв.

2015-12-07 15:33:54

Договор № Д4-125 От дата: 2015-12-01

Документи

Контрагент: мнемоника ад

Продължителност на договора: 20 Дни

Сума на договора: 25421.09 лв.

2015-12-07 15:21:29

Договор № Д4-124 От дата: 2015-12-01

Документи

Контрагент: мнемоника ад

Продължителност на договора: 20 Дни

Сума на договора: 38655.44 лв.

2015-12-07 15:03:50

Договор № Д4-123 От дата: 2015-12-01

Документи

Контрагент: Контракс АД

Продължителност на договора: 20 Дни

Сума на договора: 44550.00 лв.

52282015071412_д4-123.pdf

Плащане по Договор №: Д4-123 От: 2015-12-01 2016-02-03 16:51:32
 
2015-12-07 14:30:00

информация за върнати гаранции

Документи

2015-12-02 15:30:00

Решение

Документи

2015-11-10 16:55:00

протокол 3

Документи

2015-11-10 16:50:00

протокол 2

Документи

2015-11-10 16:45:00

Уведомление

Документи

2015-10-22 15:30:00

Протокол 1

Документи

2015-10-02 11:05:00

Разяснение 2

Документи

2015-09-15 09:00:00

РЗАЯСНЕНИЕ 3

Документи

2015-09-15 09:00:00

разяснение

06512015141709_разяснения.pdf

2015-09-14 16:55:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

04432015171408_medii - 17.08.2015.pdf

2015-08-17 13:55:00

Описание: Документи