Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-07-09 17:40:32

№ 20150708UGyS430571

Описание:

 

1.    Обществената поръчка е с обект „доставка” и с предмет: „Доставка на фабрично нова резервна част „Клистрон” за линеен ускорител SIEMENS PRIMUS –HE в Клиника по лъчелечение, включително подмяна на резерната част и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ”, съгласно Техническа спецификация– Приложение № 1, с цел  избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София условия.

Техническите и функционалните характеристики на предложената от участниците резерната част трябва да отговаря на посочените изисквания в Техническата спецификация от настоящата обществена поръчка. До участие се допускат офертите, които са с технически характеристики, съответстващи на зададените в техническото задание на Възложителя, съгласно Техническата спецификация.

Участниците в обществената поръчка трябва да осигурят изпълнението на предмета на поръчката с най-висок стандарт на професионално и етично поведение в съответствие с изискванията, залегнали в изискванията към участниците.

Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база финансова обезпеченост на изпълнението на поръчката.

2. Срок на изпълнение на поръчката: до 30 /тридесет/ дни след сключване на договор, като в този срок се включва:подмяна на резерната част и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ.

3. Място на изпълнение –сградата на „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр.София, ул. „Пловдивско поле” № 6, Клиника по лъчелечение.

4. Прогнозната стойност за изпълнение на цялата обществената поръчка е в размер на 168 333,00 лева, без включен ДДС.

5. Финансиране: от бюджета на „СБАЛ по онкология” ЕАД.

 

Документи42552015091707_dokumentaciq - 09.07.2015 - profil na kupuva4a.rar

 


информация за изпълнен договор д10-29

Документи

2016-02-10 10:40:00

Плащане по договор №: Д10-29 От дата: 2015-10-02

Дата на плащане: 2015-12-17

Към контрагент: СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД

Размер на плащане: 200047.20 лв.

2016-02-05 16:05:00

информация за освободена гаранция за участие

Документи

2015-10-07 13:15:00

Договор № Д10-29 От дата: 2015-10-02

Документи

Контрагент: СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД

Продължителност на договора: 30 Дни

Сума на договора: 166706.00 лв.

18432015071310_simens.pdf

Плащане по Договор №: Д10-29 От: 2015-10-02 2016-02-05 16:05:00
 
2015-10-07 13:05:00

протокол3

Документи

2015-08-31 11:05:00

решение

Документи

2015-08-31 11:05:00

протокол2

Документи

2015-08-31 11:05:00

уведомление за отваряне на цени

Документи

2015-08-25 16:00:00

Протокол 1

Документи

2015-08-25 10:40:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

46072015091707_SKM_C224e15070910220.pdf

2015-07-09 17:35:00
Scroll to top