Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-01-15 14:21:52

№ 20150114bxNl265409

 

I.ПРЕДМЕТ НАПОРЪЧКАТА: „Отпечатване и доставка на ваучери за безплатна храна по Наредба № 11от21.12.2005г.наМТСПиМЗ заопределяненаусловиятаи редазаосигуряване  набезплатнахранаи/илидобавкакъмнея(обн.ДВбр.1/03.01.2006 г.).

 

            l.НастоящатапроцедурасеорганизираипровеждаотВъзложителясогледизпълнениеназадължениятамукатоработодателкъмперсоналана"СБАЛпоОнкология"ЕАД, произтичащиотНаредба№11от21.12.2005г.наМТСПиМЗзаопределяненаусловиятаи редазаосигуряване набезплатнахранаи/илидобавкакъмнея(обн.ДВбр.1/03.01.2006 г.).

            Същитесереализиратчрезпредоставяненаваучеризахрана,катоеднаотвъзможнитеидопустимиформизаосигуряваненатоваобслужваневнатураиразличаващогоотпаричнитевзаимоотношениямеждуработодателиперсонал.Целтанапроцедурата еизбор наизпълнител,койтоеоператорнаваучеризахрана,получилразрешениеиосъществяващ дейностпоредаиусловиятанаНаредба№7от09.07.2003г.наМТСПиМФзаусловиятаиредазаиздаванеи отнемане за разрешение за извършваненадейносткато оператор наваучеризахранаиосъществяванедейносткатооператор(обн.ДВбр.66/25.07.2003г.,посл. изм.идоп.ДВбр.l02/21.12.2012г.,всилаотl.01.2013г.)

 
 

22222015151401_ваучери - профил на купувача.rar

 


Плащане по договор №: д4-80 От дата: 2015-06-24 2016-06-01 09:38:49
Плащане по договор №: д4-80 От дата: 2015-06-24 2016-06-01 09:38:26

информация за изпълнен договор д4-80

Документи

30452016271604_д4-80-изп.pdf

2016-04-27 16:25:00
Плащане по договор №: д4-80 От дата: 2015-06-24 2016-03-28 13:44:41
Плащане по договор №: д4-80 От дата: 2015-06-24 2016-02-08 09:30:00
Плащане по договор №: д4-80 От дата: 2015-06-24 2015-11-22 12:10:00
Плащане по договор №: д4-80 От дата: 2015-06-24 2015-10-01 12:10:00
Плащане по договор №: д4-80 От дата: 2015-06-24 2015-10-01 12:10:00
Плащане по договор №: д4-80 От дата: 2015-06-24 2015-08-11 12:10:00
Плащане по договор №: д4-80 От дата: 2015-06-24 2015-08-11 12:10:00

Договор № д4-80 От дата: 2015-06-24

Контрагент: БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 191918.00 лв.

Пояснение:


09442015241606_bgposti.pdf

Плащане по Договор №: д4-80 От: 2015-06-24 2016-06-01 09:38:49
Плащане по Договор №: д4-80 От: 2015-06-24 2016-06-01 09:38:26
Плащане по Договор №: д4-80 От: 2015-06-24 2016-03-28 13:44:41
Плащане по Договор №: д4-80 От: 2015-06-24 2016-02-08 09:30:00
Плащане по Договор №: д4-80 От: 2015-06-24 2015-11-22 12:10:00
Плащане по Договор №: д4-80 От: 2015-06-24 2015-10-01 12:10:00
Плащане по Договор №: д4-80 От: 2015-06-24 2015-10-01 12:10:00
Плащане по Договор №: д4-80 От: 2015-06-24 2015-08-11 12:10:00
Плащане по Договор №: д4-80 От: 2015-06-24 2015-08-11 12:10:00

 

 
2015-06-24 15:50:00

Решение за избор на изпълнител

Документи

2015-03-19 11:45:00

Протокол 2 от работата на комисията

Документи

2015-03-19 11:40:00

Протокол 3 от работата на комисията

Документи

2015-03-19 11:40:00

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Документи

2015-03-10 18:55:00

Протокол 1

Документи

2015-03-04 09:30:00

Разяснение

Документи

2015-01-30 12:00:00

Разяснение

Документи

2015-01-28 11:00:00

Разяснение

Документи

2015-01-26 10:50:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

54252015151401_sredstva za masovo osvedomqvane.pdf

2015-01-15 14:50:00

Описание: Документи

Scroll to top