Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-12-30 14:08:57

№ 20141230aGSv236485

 

Обществената поръчка е с обект „доставка” и с предмет:  „Доставка и монтаж на стелажи и метални шкафове за архивите на „СБАЛ по Онкология” ЕАДархив на Клиника по Химиотерапия и Общоболничен архив” по видове, ед. мярка, количества, технически характеристики и показатели на продуктите,съгласно Техническа спецификация– Приложение № 1, приложена към настоящата покана, с цел  избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за СБАЛ по Онкология -  ЕАД условия.

2. Доставката се договаря и извършва в рамките на количествата от Техническата спецификация по посочените видове, технически характеристики и количества. Фактическото изпълнение се определя на база реални потребности  и финансова обезпеченост на дружеството.

3. Предлаганите и съответно доставените от участника стоки, следва да бъдат само фабрични, нови изделия.

4. Срок на плащане  - 60 дни, след извършена услуга, издадена фактура и двустранно подписан приемно-предавателен протокол за всяка една услуга.

5. Срок на валидност на офертите90 дни от крайната датата на подаване на офертата.

6. Критерий за оценка на офертитеикономически най-изгодно предложение.

 
 

37502014301412_стелажи - 2014.rarДоговор № Д4-54 От дата: 2015-03-17

54332015011506_stilaji.pdf

2015-04-09 10:50:00

Протокол от работата на комисията

32202015181202_protokol - stelaji.pdf

2015-02-18 12:25:00

Разяснение

30552015081801_dopulnitelno razqsnenie - stelaji.pdf

2015-01-08 18:00:00

Разяснение

32162015081801_dopulnitelno razqsnenie - stelaji 2.pdf

2015-01-08 18:00:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

47162014301412_съобщение до медиите - 30.12.2014

2014-12-30 14:40:00

Описание: Документи

Scroll to top