Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-12-15 14:40:00

№ 20141215AGkF221846

 

І. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ  НА ПОРЪЧКАТА

 

1. Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е с обект „доставка“, и с предмет „Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛ по Онкология – ЕАД“ - Възложител, съгласно приложената към настоящата документация Техническа спецификация към образец-Й, с цел  избор на доставчик за посочените 72 обособени позиции, и сключване на договор за доставка при най-благоприятни на СБАЛ по Онкология - ЕАД условия.

Прогнозните количества са посочени по обособени позиции в Техническата спецификация:

Всяка обособена позиция е обозначена със собствен пореден номер в Техническата спецификация.

2. Доставките на лекарствени продукти се договарят и извършват в рамките на прогнозните количества по Техническата спецификацияпо посочените обособени позиции.

3. Посочените количества по Техническата спецификация към образец-Й са ориентировъчни и не пораждат задължения за СБАЛ по Онкология - ЕАД да ги закупи в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на пациенти и прогнозата на СБАЛ по Онкология ЕАД за необходимите на лечебното заведение лекарствени продукти през 2015 г.

4.Финансиране: Средства от НЗОК

 
 

44492014151412_lekarstva - 15.12.2014g.rarПлащане по договор №: д4-65 От дата: 2015-04-21 2016-06-01 10:20:19
Плащане по договор №: Д4-60 От дата: 2015-04-16 2016-06-01 10:04:20
Плащане по договор №: Д4-60 От дата: 2015-04-16 2016-04-20 14:45:02
Плащане по договор №: Д4-60 От дата: 2015-04-16 2016-03-28 14:27:12
Плащане по договор №: д4-65 От дата: 2015-04-21 2016-02-08 09:29:09
Плащане по договор №: д4-65 От дата: 2015-04-21 2016-02-08 09:28:35
Плащане по договор №: д4-65 От дата: 2015-04-21 2016-02-08 09:18:30
Плащане по договор №: Д4-62 От дата: 2015-04-21 2016-02-08 09:12:19
Плащане по договор №: Д4-62 От дата: 2015-04-21 2016-02-08 09:11:54
Плащане по договор №: Д4-62 От дата: 2015-04-21 2016-02-08 09:11:27
Плащане по договор №: Д4-62 От дата: 2015-04-21 2016-02-08 09:10:56
Плащане по договор №: Д4-62 От дата: 2015-04-21 2016-02-08 09:10:34
информация за изпълнен договор д4-64 2016-02-04 15:30:00
информация за изпълнен договор д4-59 2016-02-04 15:15:00
изпълнен договор 2016-02-03 09:05:00
информация за изпълнен договор по д4-62 2016-01-27 16:55:00
Плащане по договор №: Д4-60 От дата: 2015-04-16 2015-12-27 10:00:00
Плащане по договор №: Д4-59 От дата: 2015-04-16 2015-12-08 16:02:57
Плащане по договор №: Д4-64 От дата: 2015-04-21 2015-12-08 16:01:13
Плащане по договор №: д4-65 От дата: 2015-04-21 2015-11-26 11:03:53
Плащане по договор №: д4-65 От дата: 2015-04-21 2015-11-26 11:03:02
Плащане по договор №: Д4-64 От дата: 2015-04-21 2015-11-26 11:01:25
Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2015-04-16 2015-11-26 10:49:32
Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2015-04-16 2015-11-26 10:48:53
Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2015-04-16 2015-11-26 10:48:05
Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2015-04-16 2015-11-26 10:46:23
Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2015-04-16 2015-11-26 10:45:53
Плащане по договор №: Д4-61 От дата: 2015-04-16 2015-11-26 10:45:20
Плащане по договор №: Д4-59 От дата: 2015-04-16 2015-11-26 10:41:15
Плащане по договор №: Д4-59 От дата: 2015-04-16 2015-11-26 10:40:15
Плащане по договор №: Д4-59 От дата: 2015-04-16 2015-11-26 10:36:33
Плащане по договор №: Д4-58 От дата: 2015-04-16 2015-11-26 09:26:52
Плащане по договор №: Д4-58 От дата: 2015-04-16 2015-11-13 15:56:40
Плащане по договор №: Д4-64 От дата: 2015-04-21 2015-11-04 14:51:59
Плащане по договор №: Д4-64 От дата: 2015-04-21 2015-09-02 16:05:52

Договор № Д4-59 От дата: 2015-04-16

55262015051405_medeks.pdf

2015-05-05 14:40:00

Договор № Д4-60 От дата: 2015-04-16

40492015051405_sofarma.pdf

2015-05-05 14:30:00

Договор № Д4-61 От дата: 2015-04-16

35402015051405_solomed.pdf

2015-05-05 14:15:00

Договор № Д4-62 От дата: 2015-04-21

10542015051405_ad_farma.pdf

2015-05-05 13:55:00

Договор № д4-65 От дата: 2015-04-21

27282015051005_fioniks.pdf

2015-05-05 10:15:00

Договор № Д4-64 От дата: 2015-04-21

11572015051005_farkol.pdf

2015-05-05 10:10:00

Договор № Д4-63 От дата: 2015-04-21

18082015051005_cito.pdf

2015-05-05 10:05:00

Договор № Д4-58 От дата: 2015-04-16

28062015041105_alta.pdf

2015-05-04 11:00:00
Решение за допълнение 2015-03-11 16:00:00
Протокол 2 от работата на комисията 2015-03-10 13:30:00
Решение за избор на изпълнител 2015-03-10 11:15:00
Протокол 3 от работата на комисията 2015-03-10 11:10:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2015-02-17 14:55:00
Протокол 1 2015-02-09 13:15:00
съобщение за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛ по онкология” – ЕАД до средствата за масово осведомяване 2014-12-15 14:45:00

Описание: Документи

Scroll to top