В  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД се извършва изключително голяма по обем, мултифункционална и с високо качество диагностична и лечебна дейност. От години  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД заема едно достойно място сред останалите лечебни заведения в страната.

Понастоящем в  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД се работи по 9 (девет) национални медицински стандарта, а именно:

 • Микробиология
 • Нуклеарна медицина
 • Образна диагностика
 • Клинична лаборатория
 • Клинична патология
 • Хирургия
 • Гръдна хирургия
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Акушерство и гинекология.

Всички те отговарят на предмета на дейност на лечебното заведение. Предстои въвеждането на нови медицински стандарти, след тяхното публикуване от МЗ.

През 2013 г. лечебното заведение е сключило договор с НЗОК за 83 клинични пътеки за болнична помощ и за 5 вида високоспециализирани медицински дейности. Болницата работи по максимален брой национални медицински стандарти, съобразени със спецификата на своята дейност. Много добри са качествените показатели, което говори за изключително голям професионализъм на персонала и добре организирана дейност. Сключените договори с НЗОК за извършване на дейност по клинични пътеки е с трайна тенденция за нарастване през годините.

 • 2005 г. – работа по 45 от общо 120 клинични пътеки.
 • 2006 г. – работа по 49 от общо 299 клинични пътеки.
 • 2007 г. – работа по 66 от общо 298 клинични пътеки.
 • 2008 г. – работа по 68 от общо 298 клинични пътеки.
 • 2009 г. - работа по 72 от общо 298 клинични пътеки
 •  2010 г. - работа по 75.  от общо  298 клинични пътеки;
 • 2011 г.-  работа по 71 от общо    292 клинични пътеки;
 • 2012г. -  работа по 77  от общо   292 клинични пътеки
 • 2013г. – работа по 83 от общо 300 клинични пътеки

Клинични пътеки, по които УСБАЛО работи с НЗОК за 2018 г.

Клинични процедури, по които УСБАЛО работи с НЗОК за 2018 г.

Амбулаторни процедури, по които УСБАЛО работи с НЗОК за 2018 г.

Сключените договори за високоспециализирани медицински дейности (ВСМД) от основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК е както следва:

1. 92.01  Сцинтиграфия на щитовидна жлеза
2. 92.05  Сцинтиграфия с 99 м Тс MIBI
3. 92.03  Сцинтиграфия на бъбреци с 99 м Тс – ДМСА, ДТРА, МАГЗ
4. 92.15  Белодробна сцинтиграфия
5. 92.14  Костна сцинтиграфия

Преминаващите през стационара болни през последните 3 години са главно със злокачествени или доброкачествени тумори и преканцерози (86%). Процентът на преминалите болни през консултативните кабинети с тези заболявания или съмнителни за тях е над 95%.

Здравните фондове с които  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД има сключен договор за доболнична медицинска помощ.
1.    ЗОФ „Далл Богг: Живот и Здраве” - ЕООД
2.    ОЗОФ „Доверие“ – АД
3.    ЗОК „Надежда“ – АД
4.    Предстои сключване на договор със ЗОК “Fi Health”

Пациентите притежатели на здравноосигурителна карта към някой от фондовете е нужно да се обадят предварително на 02/8076-205 за информация относно това какви прегледи и кога могат да бъдат извършени – съответно и от кои лекари. Да търсят г-жа Дениза Иванова.

През годините се извършва преструктуриране в зависимост от нуждите и след оценка на съответните показатели за дейност. За правилното функциониране на звената и Болницата се прави периодичен анализ и при необходимост оптимизира легловия фонд.

Общият брой легла в лечебните заведения на страната през 2008 г. е 45 353 (по данни на НЦЗИ). Леглата в  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД представляват 6.7% от тези в специализираните болници за активно лечение и около 13% от леглата в специализираната онкологична мрежа. Броят на преминалите през стационара болни нараства ежегодно и през 2008 г. те достигнаха 14 822 души. Като цяло за Болницата може да се каже, че използваемостта на легловия фонд е висока, средният престой на един преминал болен е 5-6 дни и оборота на едно легло е голям. Средногодишният брой легла е постоянен – 242 и представлява 6.7% от леглата в специализираните болници за активно лечение и около 13% от тези в специализираната онкологична мрежа.

В сравнение с онкологичните диспансери в страната, които имат сходна дейност (комплексно лечение на онкологичните заболявания) показателите на  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД са по-благоприятни. Икономически обосновано е количествените показатели за дейност да се разглеждат не само за цялото лечебно заведение, но и по звена. Преминалите през стационара болни, рагледани по видове болести показва, че те напълно отговарят на предмета на дейност на лечебното заведение.

Много добри са показателите за оперативна дейност на  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД. По-голяма част от оперативните интервенции са с много голяма и голяма степен на сложност. Значим е пазарният дял, който  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД заема на пазара на медицинските услуги в страната по оперативна (около 9% само от новите случаи, диагностицирани през 2007 г. и проследени до края на 2008 г., по данни на НРР), лъчетерапевтична (14.8%) и химиотерапевтична  (7.5%) дейност.

Изключително голяма е консултативно-диагностичната дейност в лечебното заведение – 42 053 са общо прегледите през 2008 г. Големи по брой и разнообразни по вид са извършените изследвания в клинично-диагностичните звена на Болницата.

В заключение може да се каже, че традицията на водеща роля и място на Националния онкологичен център в системата на здравеопазването е достойно продължена от неговият правоприемник  „УСБАЛ по онкология“ ЕАД.

Scroll to top