Заповед № РД-17-165 от 06.10.2014 г. на МЗ


На основание чл. 89а от Закона за лечебните заведения във връзка с чл. 33, ал. 7 и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и решение на Акредитационния съвет
I. Определям на „Специализирана болница за актнвно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София:
1. акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност - „отлична” за срок от пет години;

2. акредитационна оценка за отделните медицински и други дейности, както следва: Клиника по коремна хирургия - „отлична” за срок от пет години;
Торакална клиника - „отлична” за срок от пет години;
Клиника по гинекология - „отлична” за срок от пет години;
Клиника по лъчелечение - „отлична” за срок от пет години;
Клиника по урология - „отлична” за срок от пет години;
Клиника по дерматология - „отлична” за срок от пет години;
Клиника по химиотерапия - „отлична” за срок от пет години;
Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение - „отлична” за срок от пет години;
Отделение по гастроентерология - „отлична” за срок от пет години;
Отделение по ушно-носно-гърлени болести - „отлична” за срок от пет години; Клиника по нуклеарна медицина - „отлична”.за срок от пет години;
Отделение по образна диагностика - „отлична” за срок от пет години;
Отделение по трансфузионна хематология - „отлична” за срок от пет години;
Клиника по клинична патология - „отлична” за срок от пет години;
Микробиология - „отлична” за срок от пет години;
Клинична лаборатория - „добра” за срок от три години;
Отделение по диагностика „Ин витро“ - „добра“ за срок от три години;
Отделение по диагностика „Ин виво“ - „отлична” за срок от пет години;
Централна стерилизация - „отлична” за срок от пет години;
Болнична аптека - „отлична” за срок от пет години;
Административно-стопански блок - „отлична“ за срок от пет години.

3. акредитационна оценка за практическо обучение, както следва:
3.1. за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „медицинска сестра“ - „отлична“ за срок от пет години;
3.2. за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност: Хирургия; Гръдна хирургия; Анестезиология и интензивно лечение; Медицинска онкология; Лъчелечение; Нуклеарна медицина; Микробиология; Образна диагностика; Акушерство и гинекология - „отлична“ за срок от пет години.

II. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

III. Препис от заповедта да се изпрати на на „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София, Националната здравноосигуригелна каса, Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз и съответната регионална здравна инспекция.
Заповедта подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.
Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ / МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-17-165 от 06.10.2014 г. на МЗ можете да изтеглите от тук:

Заповед № РД-17-109 от 20.10.2015 г. на МЗ


На основание чл. 89а от Закона за лечебните заведения във връзка с чл. 33, ал. ‘ и чл. 23, ал. 1, т. 2, буква „в“ от Наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и решение на Акредитационния съвет (протокол № 8/22.07.2015 г.),
НАРЕЖДАМ:
I. Определям на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, гр. София акредитационна оценка за практическо обучение, както следва:
1. за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Медицина“ с образователно-квалификационна степен „магистър“ - „отлична” за срок от пет години;
2. за практическо обучение (учебна практики и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по...“ по специалността „Рентгенов лаборант“ и „Медицински лаборант“ - „отлична“ за срок от пет години;
3. за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалности Урология и Обща и клинична патология - „отлична“ за срок от пет години;
4. за следдипломно обучение на лица с висше немедицинско образование за придобиване на специалност „Медицинска радиологична физика“ - „отлична“ за срок от пет години;
5. за следдипломно обучение на медицински сестри и фелдшери за придобиване на специалност „Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания“ - „отлична“ за срок от пет години.

II. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.
III. Препис от заповедта да се изпрати на „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София, Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз; Българския зъболекарски съюз и съответната регионална здравна инспекция.
Заповедта подлежи на обжапване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ / МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-17-109 от 20.10.2015 г. на МЗ можете да изтеглите от тук:

 

Scroll to top