ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ИВА ИВАНОВА ГАВРИЛОВА за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” ,по научната специалност „Онкология”, Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина” 

ТЕМА:

“РЕДКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ КОЖНИ БОЛЕСТИ: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА МОДЕЛИТЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТЕН ЦЕНТЪР”

 Публична защита: 04.07.2018 г. от 14.00 ч. в Аулата на УСБАЛО-ЕАД

Научно жури:

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ
доц. д-р Лъчезар Цветков Джонгов, дм - УСБАЛО-ЕАД
доц. д-р Иглика Спасова Михайлова, дм  - УСБАЛО-ЕАД
 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Мария Борисова Балабанова, дм - УМБАЛ „Александровска”

доц. д-р Весела Иванова Тодорова, дм - УМБАЛ „Александровска”

доц. Мирчо Иванов Вуков, дм – МФ, Тракийски университет
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Панайот Фотев Куртев, дмУСБАЛО-ЕАД
доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, дм - МУ, София
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ
доц. д-р Лъчезар Цветков Джонгов, дм

Рецензенти:

проф. д-р Мария Борисова Балабанова, дм 

Рецензия

доц. Мирчо Иванов Вуков, дм

Рецензия

Становища:

доц. д-р Лъчезар Цветков Джонгов, дм становище
доц. д-р Иглика Спасова Михайлова, дм становище
доц. д-р Весела Иванова Тодорова, дм становище

СПИСЪК ПУБЛИКАЦИИ: (свали)
АВТОРЕФЕРАТ: (свали)

Технически секретар на Научното жури: г-жа Елена Филипова Христова– експерт обучение и развитие при УСБАЛО-ЕАД.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top