Конкурс за „доцент” в Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт; Професионално направление: 7.1 Медицина”,  по научната специалност „Онкология” (обявен в ДВ, бр. 14/10.02.2017 г.)  за нуждите на Клиника по медицинска онкология на УСБАЛ по онкология ЕАД, при единствен явил се кандидат за академичната длъжност – д-р Ирина Иванова Трифонова, дм,

Научно жури в състав: 

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм - УСБАЛО-ЕАД

проф.  д-р Здравка Гърдева Валерианова,  дм  - УСБАЛО-ЕАД

проф. д-р Стефана Донева Събчева,  дм - УСБАЛО-ЕАД

доц. д-р Манаси Добринов Николов, дм - УСБАЛО-ЕАД

 

ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Асен Петков Дудов, дм - Ачибадем СитиКлиник

проф. д-р Жанет Грудева Грудева-Попова, дмн - МУ, Пловдив

проф. д-р Юлиан Иванов Райнов, дм - ВМА, София

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Румен Мирчев Балански, дмн (вътрешен член) - УСБАЛО-ЕАД

доц. д-р Жасмина Михайлова Миланова, дм (външен член) - ВМА, София

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ

проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм

Рецензенти:

проф.  д-р Здравка Гърдева Валерианова,  дм - УСБАЛО-ЕАД

рецензия

проф. д-р Асен Петков Дудов,  дм - Ачибадем СитиКлиник

рецензия

 

Становища:

проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм - УСБАЛО-ЕАД становище
проф. д-р Стефана Донева Събчева, дм - УСБАЛО-ЕАД становище

доц. д-р Манаси Добринов Николов, дм - УСБАЛО-ЕАД

становище
проф. д-р Жанет Грудева Грудева-Попова, дмн - МУ, Пловдив становище
проф. д-р Юлиан Иванов Райнов, дм - ВМА, София становище

 

Списък публикации: (.pdf)

Резюмета - свали файла в *rar формат

Технически секретар на Научното жури: г-жа Елена Христова– експерт обучение и развитие при УСБАЛО ЕАД

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top