Провеждане на процедура за защита на дисертационен труд на д-р  Иво Людмилов Гергов за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” ,по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46; Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина”.

ТЕМА: РОЛЯ НА МАМОГРАФИЯТА И УЛТРАЗВУКОВИЯ ПРЕГЛЕД В ПЪРВИЧНАТА ДИАГНОЗА НА РАКА НА ГЪРДАТА

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА: 19.01.2017

Научно жури:

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

Проф. д-р Иван Гаврилов Георгиев, дм  - СБАЛО-ЕАД 

Проф. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм - СБАЛО-ЕАД 
 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ
Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дмМУ, София 
Проф. д-р Милан Петков Тотев, дм - УМБАЛСМ „Пирогов”, София
Доц. д-р Галина Иванова Кирова-Недялкова, дм„Токуда болница”, София 
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
Проф. д-р Галина Борисова Чакалова, дм  (вътрешен член) - СБАЛО-ЕАД
Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм (външен член) -  МУ, София
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ
Проф. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм

Рецензенти:

Проф. д-р Иван Гаврилов Георгиев, дм рецензия
Проф. д-р Милан Петков Тотев, дм рецензия

Становища:

Проф. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм становище
Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм становище
Доц. д-р Галина Иванова Кирова-Недялкова, дм становище

АВТОРЕФЕРАТ: (свали)
СПИСЪК ПУБЛИКАЦИИ: (свали)
 

Технически секретар на Научното жури: г-жа Елена Христова-експерт обучение и квалификация при СБАЛО-ЕАД.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top