Конкурс за „доцент” в Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина”,  по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46 (обявен в ДВ, бр. 31 /19.04.2016 г.)  за нуждите на Отделение по мамология и реконструктивна хирургия към Торакална клиника на СБАЛ по онкология-ЕАД, при единствен явил се кандидат за академичната длъжност – д-р Зинаида Анатоли Гаранина, дм, в  следния състав:

Научно жури:

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Веселина Методиева Първанова, дм  - СБАЛО-ЕАД 

проф. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм - СБАЛО-ЕАД 
доц. д-р Лъчезар Цветков Джонгов, дм  - СБАЛО-ЕАД 
 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ
акад. проф. д-р Дамян Николов Дамянов, дмнУМБАЛ „Ц. Йоана”, София 
проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн - УМБАЛСМ „Пирогов”, София
проф. д-р Асен Петков Дудов, дм„Сити Клиник”, София 
проф. д-р Димитър Константинов Евстатиев, дм - „Токуда болница”, София 
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Иван Гаврилов Георгиев, дм (вътрешен член) - СБАЛО-ЕАД
доц. д-р Веселина Съйнова Ценова, дм (външен член) -  УМБАЛ „Св. Екатерина”, София
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ
проф. д-р Веселина Методиева Първанова, дм

Рецензенти:

акад. проф. д-р Дамян Николов Дамянов, дмн Рецензия
проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн Рецензия
доц. д-р Лъчезар Цветков Джонгов, дм
Рецензия

 

Становища:

проф. д-р Веселина Методиева Първанова, дм становище
проф. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм становище
проф. д-р Асен Петков Дудов, дм становище
проф. д-р Димитър Константинов Евстатиев, дм
становище

 

 

 Резюмета и публикации: (свали zip файл)

  

 Технически секретар на Научното жури: г-жа Елена Филипова Христова – експерт обучение и развитие при СБАЛ по онкология-ЕАД

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top