Провеждане на процедура за защита на дисертационен труд на д-р Валери Моис Меламед за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” ,по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46; Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина”.

ТЕМА: Онкологични заболявания при възрастни и много възрастни жени - честота, специфика, диагноза, коморбидност и особености на лечението 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА: 25.10.2016 година от 14 часа в Аула на СБАЛО ЕАД

Научно жури:

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

Проф. д-р Панайот Фотев Куртев, дм  - СБАЛО-ЕАД 

Проф. д-р Галина Борисова Чакалова, дм - СБАЛО-ЕАД 
 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ
Доц. д-р Румен Георгиев Димитров, дмСБАЛАГ „Майчин дом“, София 
Доц. д-р Тошо Николов Кърлов, дм - МВР болница, София
Доц. д-р Дорина Асенова Михова, дмУБ „Лозенец”, София 
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
Доц. д-р Манаси Добринов Николов, дм  (вътрешен член) - СБАЛО-ЕАД
Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, дм (външен член) -  МУ, Варна
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ
Проф. д-р Панайот Фотев Куртев, дм

Рецензенти:

Проф. д-р Панайот Фотев Куртев, дм Рецензия
Доц. д-р Румен Георгиев Димитров, дм Рецензия

Становища:

Проф. д-р Галина Борисова Чакалова, дм становище
Доц. д-р Тошо Николов Кърлов, дм становище
Доц. д-р Дорина Асенова Михова, дм становище

АВТОРЕФЕРАТ: (свали)
СПИСЪК ПУБЛИКАЦИИ: (свали)
 

Технически секретар на Научното жури: г-жа Елена Христова-експерт обучение и квалификация при СБАЛО-ЕАД.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top