• Процедура по защита на дисертационен труд на д-р Наталия Петева Чилингирова - (научи повече)
 • Процедура по защита на дисертационен труд на д-р Ирина Иванова Трифонова - (научи повече)
 • Процедура по защита на дисертационен труд на д-р Виолетка Маринова Венкова - (научи повече)
 • Процедура по защита на дисертационен труд на д-р Веселин Димитров Гаврилов - (научи повече)
 • „Специализирана болница за активно лечение по онкология- ЕАД, София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на „Национален раков регистър” при СБАЛ по Онкология-ЕАД- (научи повече)
 • „Специализирана болница за активно лечение по онкология- ЕАД, София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на „Национален раков регистър” при СБАЛ по Онкология-ЕАД- (научи повече)
 •  „Специализирана болница за активно лечение по онкология- ЕАД, София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ за нуждите на „Клиника по нуклеарна медицина” при СБАЛ по Онкология-ЕАД- (научи повече)
 • „Специализирана болница за активно лечение по онкология- ЕАД, София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ за нуждите на „Отделение по мамология и реконструктивна хирургия” към „Торакална клиника” при СБАЛ по Онкология-ЕАД- (научи повече)
 • Провеждане процедура за защита на дисертационен труд на д-р  Кирил Георгиев Киров от СБАЛОЗ ”Д-р М. Марков” ЕООД–Варна, за присъждане на образователната и научна степен “Доктор” - (научи повече)
 • „Специализирана болница за активно лечение по онкология- ЕАД, София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ за нуждите на „Клиника по нуклеарна медицина” при СБАЛ по Онкология-ЕАД- (научи повече)
   
 • „Специализирана болница за активно лечение по онкология- ЕАД, София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ за нуждите на „Отделение по мамология и реконструктивна хирургия” към „Торакална клиника” при СБАЛ по Онкология-ЕАД- (научи повече)
 • Специализирана болница за активно лечение по онкология“ – ЕАД, София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на Клиниката по лъчелечение към „СБАЛ по онкология“ – ЕАД - (научи повече)
 • Конкурс за „професор” по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46, обявен в ДВ 62 от 29.07.2014 г, за нуждите на Отделение по онкохирургия на СБАЛОЗ "Д-р М.Марков"ЕООД, гр. Варна - доц. Георги Леонидов Кобаков - (научи повече)
 • Конкурс за „професор” по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46, обявен в ДВ. 28 от 28. 03. 2014 г., за нуждите на Клиника по урология към СБАЛ по онкология - ЕАД, гр. София - доц. д-р Красимир Георгиев Нейков, дм - (научи повече)
   
 • Конкурс за „професор” по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46, обявен в ДВ. 28 от 28. 03. 2014 г., за нуждите на Отделение по Лъчелечение на СБАЛОЗ „Д-р М. Марков” гр. Варна - доц. д-р Лена Петкова Маринова- Брайнова, дмн. - (научи повече)
   
 • Конкурс за „доцент” по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46 за нуждите на Отделение „ УНГ” към СБАЛО-ЕАД, обявен в Държавен вестник бр.72 от 16.08.2013 г. и в сайта на СБАЛО-ЕАД - д-р Кирил Георгиев Попов, дм - научи повече
 • Провеждане процедура за защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор на медицинските науки” на доц.  д-р Елена  Димитрова Александрова, дм от Торакална клиника  при СБАЛО-ЕАД

 • Конкурс за „професор” по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46, обявен в ДВ 29 от 22.03.2013г., за нуждите на Клиника по Хирургия на СБАЛО-ЕАД, при единствен явил се кандидат за позицията – доц. д-р Панайот Фотев Куртев, дм

 • Конкурс за „професор” по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46, обявен в ДВ 29 от 22.03.2013г., за нуждите на Клиниката по гинекология на СБАЛО-ЕАД, при единствен явил се кандидат за позицията – доц. д-р Галина Борисова Чакалова, дм
 • Конкурс за „професор” по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46, обявен в ДВ 29 от 22.03.2013г., за нуждите на Национален раков регистър на СБАЛО-ЕАД, при единствен явил се кандидат за позицията – доц. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм

 


Конкурс за „доцент” по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46 за нуждите на Гинекологична клиника, СБАЛ по Онкология-София, обявен в Д.В. бр. 67/ 30.08.2011

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top