ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НАД-Р СПАРТАК СТОЯНОВ ВЪЛЕВ за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”,по научната специалност„Онкология”, Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина”

ТЕМА:

„ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ НА ХИМИОТЕРАПИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТКИ С МЕТАСТАЗИРАЛ КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА”

Публична защита: 31.03.2020г. от14.00 ч. в Аулата на УСБАЛО-ЕАД (Отложена)

Нова за дата публична защита: 11.06.2020г.

Научно жури:

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм - УСБАЛО-ЕАД
проф. д-р Иглика Спасова Михайлова, дм - УСБАЛО-ЕАД
 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Жанет Грудева -Попова, дм - УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив

проф. д-р Юлиан Иванов Райнов, дм - ВМА, София  

доц. д-р Николай Владимиров Цонев, дм – МУ Варна
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
доц. д-р Манаси Добринов Николов, дм - УСБАЛО-ЕАД
проф. д-р Антония Денчева Цоневска, дм - МБАЛ „Токуда”София
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ

проф. д-р Иглика Спасова Михайлова, дм

Рецензенти:

проф. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм

Рецензия

доц. д-р Николай Владимиров Цонев, дм

Рецензия

Становища:

проф. д-р Жанет Грудева -Попова, дм становище
проф. д-р Юлиан Иванов Райнов, дм становище
проф. д-р Иглика Спасова Михайлова, дм становище

СПИСЪК ПУБЛИКАЦИИ: (свали)
АВТОРЕФЕРАТ: (свали)

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top