ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА Д-Р ДИМЧО КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”,по научната специалност„Онкология”, Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина”

ТЕМА:

„ОБРАЗНИ МЕТОДИ ПРИ КЛИНИЧНО ПЛАНИРАНЕ НА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ И НИСКОСТЕПЕННИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ МОЗЪЧНИ ТУМОРИ”

Публична защита: 09.04.2020г. от14.00 ч. в Аулата на УСБАЛО-ЕАД (Отложена)

Нова дата за публична защита: 30.06.2020г.

Научно жури:

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Иглика Спасова Михайлова, дм - УСБАЛО-ЕАД
проф. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм - УСБАЛО-ЕАД
 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Марианна Петрова Янева, дмн - КОЦ - Пловдив

проф.д-р Искра Русева Христозова, дмн - Детска онкохематология-София

проф. д-р Елица Петкова Енчева,  дм – УМБАЛ „Св. Марина”, Варна
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Георги Тодоров Калайджиев, дм  - УСБАЛО-ЕАД
доц. д-р Асен Венциславов Бусарски, дм - МБАЛ „Св. Ив. Рилски”
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ

проф. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм

Рецензенти:

проф. д-р Марианна Петрова Янева, дмн

Рецензия

проф. д-р Иглика Спасова Михайлова, дм

Рецензия

Становища:

проф.д-р Искра Русева Христозова, дмн становище
проф. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм становище
проф. д-р Елица Петкова Енчева,  дм становище

 

СПИСЪК ПУБЛИКАЦИИ: (свали)
АВТОРЕФЕРАТ: (свали)

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top