„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА за АКТИВНТО ЛЕЧЕНИЕ по ОНКОЛОГИЯ” ЕАД, гр. София обявява конкурс за асистенти за нуждите на Клиника по „Лъчелечение”– три броя, както следва:

-       Асистент в Отделение „Радиология” към Клиника по „Лъчелечение”;

-       Асистент в Отделение по „Перкутанно лъчелечение” към Клиника по „Лъчелечение”;

-       Асистент в Лаборатория по „Клинична дозиметрия и лъчезащита” към Клиника по „Лъчелечение”.

В срок от един месец от публикуването на обявата на сайта на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, кандидатите следва да подадат в сектор „Деловодство” на СБАЛО-ЕАД затворен, непрозрачен плик, съдържащ следните документи, съгласно изискванията на чл.101, ал.2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СБАЛО-ЕАД

Публикувана: 09.03.2012г.

научи повече

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top