С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание  чл.26 от Закона за публичните предприятия, чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, чл.37 от Закон за счетоводството /ЗС/ и писмо изх. №26-00-2960/17.09.2021г. на Министерство на здравеопазването относно провеждане на процедура за избор на независим регистриран финансов одитор, за проверга на ГФО на „УСБАЛ по онкология“  ЕАД.

Лечебното заведение събира оферти  за  избор на независим  финансов одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2021г. на  Дружествата от Групата „УСБАЛО по онкология“ ЕАД за 2021г., включващо “УСБАЛ по Онкология“ ЕАД- Дружество майка и дъщерно дружество НОМЦ ЕООД за 2021г в съответствие на Търговския закон, Националното счетоводно законодателство и Международните одиторски стандарти. В хода на проверката да се установи спазването на Закона за  счетоводството.

Условията за участие в обявената процедура са утвърдени с моя Заповед № 3-214/30.09.2021г. , приложение към настоящото съобщение.

Лице за контакт с Възложителя – г-жа Светла Долапчиева -  и.д. главен счетоводител на “УСБАЛ по Онкология“ ЕАД, тел 02/80-76-105 и e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

За повече информация натиснете тук

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top