Провеждане процедура за защита на дисертационен труд на д-р  Наталия Петева Чилингирова – Клиника по химиотерапия към СБАЛ по онкология-ЕАД за присъждане на образователната и научна степен “Доктор” ,по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46; Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина”

ТЕМА: РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ – ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНОТО ЛЕЧЕНИЕ

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:   на  14.03 .2016 г. от 14.00 ч. в Аулата на СБАЛ по онкология-ЕАД

Научно жури 

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм (СБАЛО-ЕАД)  

доц. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм (СБАЛО-ЕАД)
 

ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ

чл.кор.проф. д-р Драга Иванова Тончева, дбн (МУ ,София)   
проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн (СБАЛББ „Св. София”)
проф д-р Стоян Ганчев Лалчев, дм (МУ , София)
 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

доц.  д-р Жасмина Михайлова Миланова,  дм (ВМА, София)
доц. д-р Манаси Добринов Николов, дм (СБАЛО-ЕАД)

Рецензенти:

 доц. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм (СБАЛО-ЕАД)

Рецензия

 проф д-р Стоян Ганчев Лалчев, дм (МУ , София) 

Рецензия

 

Становища:

 

проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм (СБАЛО-ЕАД) 

Становище
  чл.кор.проф. д-р Драга Иванова Тончева, дбн (МУ ,София)
Становище
 проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн (СБАЛББ „Св. София”) Становище

 

Списък на публикациите: (.pdf)

Автореферат: (.pdf)

Технически секретар на Научното жури:

г-жа Елена Христова-експерт обучение и квалификация при СБАЛО-ЕАД. 

Първо заседание на Научното жури на 17.12.2015 г. 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top