Провеждане процедура за защита на дисертационен труд на д-р  Ирина Иванова Трифонова – Клиника по химиотерапия към СБАЛ по онкология-ЕАД за присъждане на образователната и научна степен “Доктор” ,по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46; Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина”

ТЕМА:Прогностична стойност на индекса за пролиферация при пациентки с рак на млечната жлеза”  

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:   на  10.03.2016 г. от 14.00 ч. в Аулата на СБАЛ по онкология-ЕАД

Научно жури 

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм (СБАЛО-ЕАД)  

доц. д-р Стефана Динева Събчева, дм (СБАЛО-ЕАД)
 

ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ

чл.кор.проф. д-р Мила Василева Власковска, дмн (МУ ,София)   
проф. Маруся Никифорова Божкова (СУ, София)
проф инж. Огнян Наков Наков, дтн (ТУ, София)
 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Асен Петков Дудов, дм („Сити Клиник”, София)
проф. д-р Румен Мирчев Балански, дмн (СБАЛО-ЕАД)

Рецензенти:

 доц. д-р Стефана Динева Събчева, дм (СБАЛО-ЕАД)

Рецензия

 чл.кор.проф. д-р Мила Василева Власковска, дмн (МУ ,София)

Рецензия

 

Становища:

 

проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм (СБАЛО-ЕАД) 

Становище
проф. Маруся Никифорова Божкова (СУ, София) Становище
проф инж. Огнян Наков Наков, дтн (ТУ, София) Становище

 

Резюмета

Технически секретар на Научното жури:

г-жа Елена Христова-експерт обучение и квалификация при СБАЛО-ЕАД. 

Първо заседание на Научното жури на  09.12.2015 г.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top