Провеждане процедура за защита на дисертационен труд на д-р  Виолетка Маринова Венкова – Клиника по химиотерапия към СБАЛ по онкология-ЕАД за присъждане на образователната и научна степен “Доктор” ,по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46; Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина”

ТЕМА: Профил на токсичността и подход за оптимизиране на безопасността и ефективността на лечението на пациенти с колоректален карцином

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:   на  19.01.2016 г. от 14.00 ч. В Аулата на СБАЛ по онкология-ЕАД

Научно жури 

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм (СБАЛО-ЕАД)  

проф. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм (СБАЛО-ЕАД)
 

ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Добрин Аврамов Свинаров, дмн (УМБАЛ "Александровска", София)   
доц. д-р Юлиан Иванов Райнов, дм (ВМА, София)
доц. д-р Мирчо Иванов Вуков, дм (НБУ, София)
 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Панайот Фотев Куртев, дм (СБАЛО-ЕАД)
доц. д-р Жасмина Михайлова Миланова, дм (ВМА, София)

Рецензенти:

проф. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм (СБАЛО-ЕАД)

Рецензия

проф. д-р Добрин Аврамов Свинаров, дмн (УМБАЛ "Александровска", София)

Рецензия

 

Становища:

проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм (СБАЛО-ЕАД) Становище
доц. д-р Юлиан Иванов Райнов, дм (ВМА, София) Становище
доц. д-р Мирчо Иванов Вуков, дм (НБУ, София) Становище

 

Резюмета

Технически секретар на Научното жури:

Елена Христова – експерт обучение и квалификация при СБАЛО-ЕАД.

Първо заседание на Научното жури – 12.10.2015 г.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top