„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ по ОНКОЛОГИЯ” ЕАД, гр. София обявява конкурс за заемане на акадимичната длъжност «доцент», в Област на висше образование: 7. «Здравеопазване и спорт»; Професионално направление: 7.1 «Медицина»; по научната специалност «Онкология» с шифър 03.01.46, за нуждите на „Национален раков регистър” при СБАЛ по онкология-ЕАД, със срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” (ДВ, бр. 31/28.04.2015 г.).

Документи, съгласно изискванията на раздел IV от Глава Трета от ЗРАСРБ, се подават в отдел „Човешки ресурси”, сектор „Деловодство” на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, гр.София 1756, ул. Пловдивско поле, № 6, ет. 6, тел.:02/80-76-256.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top