доц. д-р Антония Денчева Цоневска, дм

Конкурс за акадимичната длъжност „професор” за нуждите на „Клиника по нуклеарна медицина” при СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София, обявен в ДВ бр. 35/15.05.2015г.

  • Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  • Професионално направление: 7.1 Медицина
  • Научна специалност: шифър 03.01.46 „Онкология”

Научно жури 

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф.д-р Веселина Методиева Първанова, дм (СБАЛО-ЕАД)  

проф.д-р Димитър Борисов Цингилев, дмн (СБАЛО-ЕАД)
проф.д-р Иван Гаврилов Георгиев, дм (СБАЛО-ЕАД)
 

ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн  (УМБАЛ  ”Александровска”)   
проф. д-р Марина Борисова Гарчева, дм (УМБАЛ  ”Александровска”)
проф. д-р Донка Петкова Василева, дм (НСБАЛХЗ-ЕАД-София)
проф. д-р Мариана Петрова Янева, дмн (МУ-Пловдив)
 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

доц.д-р Иглика Спасова Михайлова, дм (СБАЛО-ЕАД)
проф. д-р Злате Стоянов Дудунков, дмн (НОМЦ)
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ

проф. д-р Димитър Борисов Цингилев, дмн

Рецензенти:

проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн

Рецензия

проф. д-р Марина Борисова Гарчева, дм

Рецензия
проф.д-р Веселина Методиева Първанова, дм Рецензия

 

Становища:

проф.д-р Иван Гаврилов Георгиев, дм (СБАЛО-ЕАД) Становище
проф.д-р Димитър Борисов Цингилев, дмн (СБАЛО-ЕАД) Становище
 проф. д-р Донка Петкова Василева, дм (НСБАЛХЗ-ЕАД-София) Становище
 проф. д-р Мариана Петрова Янева, дмн (МУ-Пловдив)  Становище

 

Резюмета

(файловете са в .zip формат, поради което трябва да разполагате с програмата Winrar за да ги отворите):

Технически секретар на Научното жури: г-жа Елена Христова– експерт обучение и квалификация, направление НИУД.

Първо заседание на Научното жури – 27.07.2015 г.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top