Провеждане процедура за защита на дисертационен труд на д-р  Кирил Георгиев Киров от СБАЛОЗ ”Д-р М. Марков” ЕООД–Варна, за присъждане на образователната и научна степен “Доктор” ,по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46; Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт”; Професионално направление: 7.1 „Медицина”

ТЕМА: ОПТИМИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ КОНВЕНЦИОНАЛНИ И ЛАПАРОСКОПСКИ КОЛОРЕКТАЛНИ РЕЗЕКЦИИ,

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:   на 17.09.2015 г. от 13.00 ч. В Аулата на СБАЛ по онкология-ЕАД

Научно жури 

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

 

проф. д-р Валентин Димитров Димитров, дмн (СБАЛО-ЕАД)  

рецензия
доц. д-р Лъчезар Цветков Джонгов, дм (СБАЛО-ЕАД) становище
   

ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ

 
проф. д-р Злате Стоянов Дудунков, дмн  (НОМЦ, София) становище
проф. д-р Георги Леонидов Кобаков, дм (СБАЛОЗ”Д-р М. Марков” ЕООД–Варна)
становище
доц. д-р Генчо Минчев Кондарев, дм (МВР болница, София) рецензия
   

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

 
проф. д-р Панайот Фотев Куртев, дм (СБАЛО-ЕАД)  
проф. д-р Темелко Добролюбов Темелков, дмн (СХБАЛ„Проф.Темелков”Варна)  
   
Списък на публикациите:  публикации
Автореферат:  автореферат

Технически секретар на Научното жури:

г-жа Елена Христова-експерт обучение и квалификация при СБАЛО-ЕАД. 

Първо заседание на Научното жури на 08.07.2015 г.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top