Специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД, гр. София обявява конкурс за заемане на акадимичната длъжност «професор», в Област на висше образование: 7. «Здравеопазване и спорт», Професионално направление: 7.1 «Медицина» по научната специалност «Онкология» с шифър 03.01.46, за нуждите на „Отделение по мамология и реконструктивна хирургия” към „Торакална клиника” при СБАЛ по Онкология-ЕАД, със срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. (ДВ бр. 10/06.02.2015 г.)

Документи, съгласно изискванията на раздел IV от Глава Трета от ЗРАСРБ, се подават в отдел „Човешки ресурси”, сектор „Деловодство” на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, гр.София 1756, ул. Пловдивско поле, № 6, ет. 6, тел.:02/80-76-256.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top