Провеждане процедура за защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на д-р  Зинаида Анатоли Гаранина от Торакална клиника при СБАЛО-ЕАД

  • научна специалност „Онкология”с шифър 03.01.46
  • тема: “Оценка на индивидуализиран диагностичен подход при доброкачествени новообразувания на млечната жлеза и риск от малигнизация”
  • Автореферат: изтегли файла в *pdf фармат

Членове на научното жури

Вътрешни:

доц. д-р Иван Гаврилов Георгиев, дм -  СБАЛО- ЕАД становище
доц. д-р Галина Борисова Чакалова, дм -  СБАЛО- ЕАД рецензия

Външни:

проф. д-р Иван Николов Черноземски, дмн становище
акад. проф. д-р Дамян Николов Дамянов, дмн        УМБАЛ "Ц. Йоанна  становище
проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн         УМБАЛСМ„Пирогов”  рецензия

Резервни членове:

проф. д-р Димитър Цингилев, дмн СБАЛО-ЕАД
доц. д-р Димитър Евстатиев, дм        
„Токуда” Болница

Технически секретар на Научното жури:

  • г-жа Елена Христова-експерт обучение и развитие при СБАЛО-ЕАД. 

Първо заседание на Научното жури се състоя на 28.05.2013 г.

Защитата ще се сътои на 04.09.2103г.от 14 ч в аудиторията на СБАЛО.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top