д-р  Надя Емилова Димитрова от Национален раков регистър при СБАЛО-ЕАД
 

  • провеждане на процедура за защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор
  • научната специалност „Онкология”с шифър 03.01.46
  • тема: “Изучаване качеството на данните в Българския национален раков регистър”

Научно жури

 Постоянни членове:

Вътрешни:

проф. д-р Страшимир Иванов  Каранов, дмн становище
доц. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм становище

Външни:

проф. д-р Иван Николов Черноземски, дмн рецензент
проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дмн становище
доц. д-р  Мирчо Иванов Вуков, дм рецензент

Резервни членове:

проф. д-р Виктор Борисов Златков, дмн СБАЛАГ-ЕАД
проф. д-р Злате Стоянов  Дудунков, дмн СБАЛО-ЕАД

Технически секретар на Научното жури:

  • г-жа Елена Христова-експерт обучение и развитие при СБАЛО-ЕАД. 

 Комисията проведе първото си заседание на 25.01.2013 г.

 


Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top