Д-р Иглика Спасова Михайлова от Клиника по лъчелечение при СБАЛО-ЕАД

 

  • провеждане на процедура за защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор
  • научната специалност „Онкология”с шифър 03.01.46
  • тема: „Предоперативно лъчелечение при локално авансирал ректален карцином-самостоятелно или едновременно с химиотерапия”

Научно жури

 Постоянни членове:

Вътрешни:

доц. д-р Галина Куртева, дм -  СБАЛО- ЕАД становище
доц. д-р Веселина Първанова, дм -  СБАЛО- ЕАД становище

Външни:

проф. д-р Татяна Хаджиева, дмн- УМБАЛ „Ц. Йоанна”- София рецензия
проф. д-р Мариана Янева, дмн -  УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив рецензия
доц. д-р  Лена Маринова, дм - СБАЛОЗ - Варна становище

Резервни членове:

проф. д-р Димитър Цингилев, дмн СБАЛО-ЕАД
доц. д-р Румен Габровски, дмн КОЦ - Шумен

Технически секретар на Научното жури:

  • г-жа Елена Христова-експерт обучение и развитие при СБАЛО-ЕАД. 

 Комисията проведе първото си заседание на 21.02.2013 г.

 


Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top