317AB249 2F77 4C91 AD2A 323A4ED080C9

Завършил „Медицина“ вМедицинска академия – Софияпрез 1980 г.

Признатаспециалностпо „Хирургия”  - 1989 г.

Призната специалност по „Онкология“ – 1994 г.

Н.сIII степен – 1983 – 1992 г.

Н.сII степен – 1992 – 1994 г.

Н.сстепен – 1994 – 2007 г.

Ст. н. с. II степен от 2007 г.

През 2003 г. придобива образователна и научна степен „Доктор по медицина“ 

През 2013 г. придобива Академичната длъжност „Професор“ по онкология.

Завършилспециалност „Здравенмениджмънт“ с образователно-квалификационнастепен “магистър” в УНСС София през 2012 г.

Работи като лекар – ординатор в „Хирургично отделение“ на Окръжен онкологичен диспансер – гр.. Враца в периода 1981 – 1983 г.

От 1983  до 2022 г. работи в „УСБАЛ по онкология“ ЕАД – гр. София.

Началник на „Клиника по обща и коремна хирургия“ на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД – гр. София от 2015 до м. март 2022 г.

Член е на Националното дружество по хирургия, Българско дружество по онкология, BUON – Balkan Union of Oncology, Пленума по хирургия и на Научния съвет по онкология.

Владее английски език.

Scroll to top