Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-12-08 15:09:41

№ 20151203yNeZ667216

Описание:

 

І. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ  НА ПОРЪЧКАТА

1.Предметът на обществената поръчка е Услуги по екологично третиране на отпадъци: извозване и обезвреждане на опасни и био болнични отпадъци.

2. Изпълнителят е длъжен да извозва отпадъците на Възложителя по определен от последния график.

3. Изпълнителят е длъжен да третира отпадъците в пълно съответствие с установения за тези дейности нормативен ред.

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Срокът за изпълнение на поръчката е, както следва

дванадесет календарни месеца от датата на сключване на договора за обществена поръчка.

2. Място на изпълнение: гр.София, ул. „Пловдивско поле” № 6

III. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Прогнозна стойност на поръчката:  60 000 лв.(шестдесетхиляди лева) без ДДС.

2. Условия и начин на плащане:Дължимите от възложителя суми по договора за обществена поръчка се изплащат в български лева по банков път, по посочена от избрания изпълнител банкова сметка.

Плащанията се извършват след сключване на договора с избрания изпълнител ежемесечно при следните условия: плащане на стойността на услугите, извършените през изтеклия календарен месец -  в срок до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подписване между страните на месечен протокол за количествата и видовете предадени отпадъци и представяне на оригинална данъчна фактура от страна на Изпълнителя, като във фактурата следва да е посочен № на договора по настоящата поръчка.

 

 

Документи12352015081512_opasen otpaduk - 08.12.2015.rar

 


Решение за прекратяване

Документи

48362016081201_re[enie.pdf

2016-01-08 12:35:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

16152015081512_medii - otpadak.pdf

2015-12-08 15:05:00
Scroll to top