Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-10-07 16:13:09

№ 20151005dqzg610326

Описание:

 

Обществената поръчка е с обект „строителство” и с предмет:„Избор на изпълнител за Инженеринг – проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на трафопост 10/0,4 kV, кабелни линии средно и ниско напрежение за хеликална терапия във връзка с приемане на обект „Пристройка, рехабилитация и приваждане в съответствие с НМС и изискванията на ЕС на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛО-ЕАД” по инвестиционен проект BG161PO001/1.1-08/2010/001 ”Разширение на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по онкология-ЕАД”, гр. София”, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007-2013г.”, като изпълнението е съгласно Техническа спецификацияПриложение № 1, с цел избор на изпълнител и сключване на договор за изпълнение на проектиране и СМР при най-благоприятни за „СБАЛ по онкология” ЕАД, ГР. София условия.

 

2.Срок на изпълнение на поръчката – Срокът за изпълнение на поръчката е съгласно офертата на изпълнителя.

3.Място на изпълнение –сградата на „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр.София, ул. „Пловдивско поле” №6, Пристройка на Клиника по лъчелечение.

4. Прогнозната стойност за изпълнение на цялата обществената поръчка е в размер на 80 000 лв. Без ДДС, рапределени както следва:

4.1.  Проектиране, съгласуване, Сертификат от Орган за контрол и авторски надзор 76 000,00 лева, без включен ДДС;

4.2. Изграждане на трафопост и кабелни линии средно и ниско напрежение 4 000,00 лева, без включен ДДС;

 

Документи03502015071710_инжинеринг - 07.10.2015.rar

 


Плащане по договор №: Д4-116 От дата: 2015-10-23

Дата на плащане: 2016-01-19

Към контрагент: "Електролукс Табаков и синове" ООД

Размер на плащане: 80000.00 лв.

2016-02-03 10:57:44

Плащане по договор №: Д4-116 От дата: 2015-10-23

Дата на плащане: 2016-01-18

Към контрагент: "Електролукс Табаков и синове" ООД

Размер на плащане: 79600.00 лв.

2016-02-03 10:57:03

Договор № Д4-116 От дата: 2015-10-23

Контрагент: "Електролукс Табаков и синове" ООД

Продължителност на договора: 9 Дни

Сума на договора: 133000.00 лв.

57152015291510_договор.pdf

Плащане по Договор №: Д4-116 От: 2015-10-23 2016-02-03 10:57:44
Плащане по Договор №: Д4-116 От: 2015-10-23 2016-02-03 10:57:03
2015-10-29 15:48:00

Протокол

Документи

42152015231510_protokol trafopost.pdf

2015-10-23 15:30:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

41502015071710_МЕДИИ - ПУБЛИЧНА ПОКАНА - 07.10.2015.PDF

2015-10-07 17:30:00
Scroll to top