Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-10-07 15:05:43

№ 20151007etMW628017

1. Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е с обект „доставка“, и с предмет периодично повтарящи се доставки на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати за нуждите на лабораториите в „СБАЛ по онкология” ЕАД - Възложител, съгласно приложената към настоящата документация Техническа спецификация към образец-Й, с цел  избор на доставчик за посочените 31 /тридесет и една/обособени позиции, и сключване на договор за доставка при най-благоприятни на СБАЛ по Онкология - ЕАД условия за срок до 30.06.2016 г..

Годишните прогнозни количества са посочени в обособени позиции/подпозиции в Техническата спецификация.

Всяка обособена позиция е обозначена със собствен пореден номер в Техническата спецификация.

2. Доставките на диагностични консумативи и реактиви се договарят и извършват в рамките на прогнозните количества от Техническата спецификация по посочените обособени позиции/подпозиции.

3. Посочените количества по Техническата спецификация към образец-Й са ориентировъчни и не пораждат задължения за „СБАЛ по онкология” ЕАД да ги закупи в прогнозния обем, като може да възникне необходимост за доскатвака от един вид консуматими над посочените бройки в техническата спецификация за сметка на друг вид, без да се променя общата стойност на договора. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на пациенти и прогнозата на „СБАЛ по онкология” ЕАД за необходимите на лечебното заведение диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати до 30.06.2016 г.

4. Финансиране от бюджета на „СБАЛ по онкология” ЕАД.

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Периодични доставки с краен срок на изпълнение до 30.06.2016 г от датата на подписване на договор за възлагане на обществена поръчка. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя по съответните обособени позиции/подпозиции в рамките на договорените количества и оферираните единични цени.

2. Място за изпълнение – болничната аптека/централния склад на „СБАЛ по онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

 

 

48182015071510_profil na kupuva4a - 07.10.2015.rar

 


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Документи

02252017131212_OBYVLENIE ZA PRIKLUHVANE NA DOGOVOR DIAMED OOD.pdf

2017-12-12 17:05:00
Плащане по договор №: Д4-20 От дата: 2016-02-18 2016-08-25 13:12:34
Плащане по договор №: Д4-19 От дата: 2016-02-18 2016-08-17 13:25:00
Плащане по договор №: Д4-20 От дата: 2016-02-18 2016-06-27 12:23:58
Плащане по договор №: д4-18 От дата: 2016-02-16 2016-06-27 12:10:20
Плащане по договор №: Д4-19 От дата: 2016-02-18 2016-06-27 12:06:44
Плащане по договор №: Д4-19 От дата: 2016-02-18 2016-05-31 10:40:18

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Документи

23502016261202_обявление за възложена поръчка.pdf

2016-02-26 12:20:00

Договор № Д4-20 От дата: 2016-02-18

Документи

Контрагент: Елпак – Лизинг ЕООД

Продължителност на договора: 132 Дни

Сума на договора: 2375.80 лв.

48102016181202_д4-20.pdf

Плащане по Договор №: Д4-20 От: 2016-02-18 2016-08-25 13:12:34
Плащане по Договор №: Д4-20 От: 2016-02-18 2016-06-27 12:23:58
2016-02-18 12:35:00

Договор № Д4-19 От дата: 2016-02-18

Документи

Контрагент: Диамед ООД

Продължителност на договора: 132 Дни

Сума на договора: 3906.94 лв.

45122016181202_д4-19.pdf

Плащане по Договор №: Д4-19 От: 2016-02-18 2016-08-17 13:25:00
Плащане по Договор №: Д4-19 От: 2016-02-18 2016-06-27 12:06:44
Плащане по Договор №: Д4-19 От: 2016-02-18 2016-05-31 10:40:18
2016-02-18 12:30:00

Договор № д4-18 От дата: 2016-02-16

Документи

Контрагент: „Елта 90М” ООД

Продължителност на договора: 134 Дни

Сума на договора: 1620.00 лв.

20232016161202_д4-18.pdf

Плащане по Договор №: д4-18 От: 2016-02-16 2016-06-27 12:10:20
2016-02-16 12:05:00

Протокол3

Документи

21092016141601_ПРОТОКОЛ 3.pdf

2016-01-14 16:10:00

Протокол 2

Документи

21352016141601_protokol2.pdf

2016-01-14 16:10:00

Решение за избор на изпълнител

Документи

38582016141501_reshenie - izbor na izpulnitel - rekativi - 14.01.2016.pdf

2016-01-14 15:30:00

Частично прекратяване

Документи

39472016141501_reshenie - Z-16.pdf

2016-01-14 15:30:00

Частично прекратяване

Документи

40562016141501_reshenie - Z-17.pdf

2016-01-14 15:30:00

Уведомление за отваряне на ценови предложения

Документи

10232015071112_uwedomlenie.pdf

2015-12-07 11:00:00

протокол 1

Документи

10582015191011_ПРОТОКОЛ 1.pdf

2015-11-19 10:00:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

41032015071710_МЕДИИ - РЕАКТИВИ 3 - 07.10.2015Г.PDF

2015-10-07 17:30:

Описание: Документи

Scroll to top