Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-07-17 18:28:31

№ 20150717Dsik467036

 

Обществената поръчка е с обект „доставка” с предмет: „Доставка  на климатици за UPS и сървър” във връзка с приемане на обект „Пристройка, рехабилитация и привеждане в съотвествие с НМС и изискванията на ЕС на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛО-ЕАД” по инвестиционен проект BG161PO001/1.1-08/2010/001 “Разширение на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по онкология-ЕАД”, гр.София”, финансиран по ОП „Регионално развитие”2007-2013г., съгласно Техническа спецификация– Приложение № 1, с цел  избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София условия.Обектът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник – CPV e с код съответно 39717200-3 и наименование „Климатици”.

 
 

29042015171807_publi4na pokana - klimatici.rar

 


Плащане по договор №: Д4-111 От дата: 2015-09-02

Дата на плащане: 2015-12-30

Към контрагент: КЛИМАТРОНИК ЕООД

Размер на плащане: 24942.00 лв.

Основание за плащане:

ф.985/09,10,2015

2016-02-03 17:00:16

Договор № Д4-111 От дата: 2015-09-02

Контрагент: КЛИМАТРОНИК ЕООД

Продължителност на договора: 2 Дни

Сума на договора: 20785.00 лв.

58022015070909_klima.pdf

Плащане по Договор №: Д4-111 От: 2015-09-02 2016-02-03 17:00:16
2015-09-07 09:45:00

Протокол

Документи

08362015051308_protokol klimatici.pdf

2015-08-05 13:00:00

Разяснение

Документи

31442015231607_razqsnenie.pdf

2015-07-23 16:20:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

31242015171807_saobshenie do medii - publi4na pokana - klimatici.pdf

2015-07-17 18:20:00

Описание: Документи

Scroll to top