Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-07-17 15:37:04

№ 20150716ZsVf452974

Описание:

1. Обществената поръчка е с обект „доставка” и „услуга” с предмет: „Доставка на сървърни твърди дискове и операционна система за сървърFujitsu Simens TX300S6R или еквивалент; доставка, монтаж, тестване и настройка съгласно изисквания на Възложителя на активно оборудване за локална мрежа; доставка, монтаж и аранжиране, съгласно изисквания на Възложителя на комуникационни шкафове; доставка и монтаж на UPS устройство”, съгласно Техническа спецификация– Приложение № 1, с цел  избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за „СБАЛ по онкология” ЕАД, ГР. София условия.

Техническите и функционалните характеристики на предложените от участниците артикули/продукти трябва да отговарят на посочените изисквания в Техническата спецификация от настоящата публична покана. До участие се допускат офертите, които са с технически характеристики, съответстващи на зададените в техническото задание на Възложителя, съгласно Техническата спецификация.

Участниците в обществената поръчка трябва да осигурят изпълнението на предмета на поръчката с най-висок стандарт на професионално и етично поведение в съответствие с изискванията, залегнали в изискванията към участниците.

Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база финансова обезпеченост на изпълнението на поръчката.

2. Срок на изпълнение на поръчката: до 20  /двадесет / дни след сключване на договор, като в този срок се включва:Доставка на сървърни твърди дискове и операционна система за сървърFujitsu Simens TX300S6R или еквивалент; доставка, монтаж, тестване и настройка съгласно изисквания на Възложителя на активно оборудване за локална мрежа; доставка, монтаж и аранжиране, съгласно изисквания на Възложителя на комуникационни шкафове; доставка и монтаж на UPS устройство

3. Място на изпълнение –сградата на „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр.София, ул. „Пловдивско поле” № 6,

 4. Прогнозната стойност за изпълнение на цялата обществената поръчка е в размер на 66 000,00 лева, без включен ДДС.

 
 

Документи41252015171507_publi4na pokana - 17.07.2015.rar

 


Договор № Д4-106 От дата: 2015-08-20

Документи

Контрагент: мнемоника ад

Продължителност на договора: 20 Дни

Сума на договора: 64982.00 лв.

14382015261508__mnemonika.pdf

2015-08-26 15:05:00

Протокол

Документи

2015-07-30 09:40:00

Разяснение

Документи

2015-07-24 14:35:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

23422015171707_saobshenie - medii - publi4na pokana - IT.pdf

2015-07-17 17:15:00
Scroll to top