„Доставка на фабрично нова рентгенова тръба DURA 302-MV за компютърен томограф SOMATOM EMOTION - SIEMENS в Клиника по лъчелечение, включително подмяна на дефектиралата тръба и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-07-02 17:51:49

№ 20150702PlOd421548

 

Обществената поръчка е с обект „доставка” и с предмет: „Доставка на фабрично нова рентгенова тръба DURA 302-MVза компютърен томограф SOMATOM EMOTION  – SIEMENS в Клиника по лъчелечение, включително подмяна на дефектиралата тръба и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ”, съгласно Техническа спецификация– Приложение № 1, с цел  избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за „СБАЛ по онкология” ЕАД, ГР. София условия.

 

АОП номер: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870


53152015021707_publi4na pokana - 02.07.2015g.rar

 


Плащане по договор №: Д4-95 От дата: 2015-08-05

Дата на плащане: 2016-08-09

Към контрагент: СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД

Размер на плащане: 79080.00 лв.

2016-09-02 10:40:00

Договор № Д4-95 От дата: 2015-08-05

Документи

Контрагент: СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД

Продължителност на договора: 30 Дни

Сума на договора: 65900.00 лв.

2015-08-10 08:25:00

Протокол

Документи

2015-07-15 10:15:00

Отговор на въпрос

Документи

2015-07-08 14:45:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

55032015021707_sredstva za masovo osvedomqvane - 02.07.2015g..pdf

2015-07-02 17:50:00

Описание: Документи

Scroll to top