Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-01-07 13:45:00

№ 20150107dqsu248609

Описание:

 

І. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ  НА ПОРЪЧКАТА

1. Обществената поръчка е с обект „услуга” и с предмет „Периодично повтарящи се услуги за изпиране, дезинфенкция, изсушаване, гладене, опаковане и транспорт до краен получател на болнично операционно и постелъчно бельо, и работно облекло за нуждите на СБАЛ по Онкология - ЕАД - Възложител, съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение №1), с цел  избор на изпълнител на услугата и сключване на договор при най-благоприятни на СБАЛ по Онкология - ЕАД условия.

2.Прогнозните количества за едногодишен период са посочени по номенклатури. Всяка номенклатура е обозначена със собствен пореден номер в техническата спецификация. Услугите се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по техническата спецификация, по посочените в обособената позиция номенклатури.

Участникът трябва да направи комплексно предложение за всички видове услуги/дейности по всички номенклатури от техническата спецификация.

3. Посочените количества по техническата спецификация са ориентировъчни и не задължават възложителя да ги заяви в прогнозния обем.

Фактическото изпълнение се определя на база реални потребности и финансова обезпеченост на дружеството.

 
 

Документи47592015071301_публична покана - Пране.rar

 


договор

Документи

58052015301001_dogovor prane.pdf

2015-01-30 11:00:00

Договор № Д6-2 От дата: 2015-01-30

Контрагент: Евро Жоли ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 65054.00 лв.

Пояснение:


40152016011006_д6-2.pdf

2015-01-30 10:30:00

Протокол

Документи

2015-01-21 11:20:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

57402015071301_съобщение до средствата за масово осведомяване

2015-01-07 14:00:00
Scroll to top